Mo­vistar

Tour de France Magasinet - - DE 180 SIDER -

Mo­vistar har tre ver­dens­klas­se klassementsryttere - og de ta­ger dem al­le­sam­men med til årets Tour de France. På pa­pi­ret bør det gi­ve Mo­vistar over­ta­get, men tak­tik­ken er be­stemt ikke uden ri­si­ci. Hvor­dan skal tre så sto­re ego­er som Nairo Qu­in­ta­na, Mi­kel Lan­da og Alejan­dro Val­ver­de bli­ve eni­ge om det span­ske mand­skabs dags­or­den? Al­le tre har de am­bi­tio­ner om at kom­me på po­di­et i Pa­ris, men skul­le det li­ge­frem ske, at de al­le gjor­de det, vil­le det væ­re gan­ske sen­sa­tio­nelt. Og det vir­ker us­and­syn­ligt, at hol­det blæ­ser gen­nem Tour de France, uden de mind­ste in­ter­ne pro­ble­mer og vin­der he­le mo­le­vit­ten. Me­get af­gø­res selv­føl­ge­lig af dags­for­men, men det skal ikke de­sto min­dre bli­ve sær­de­les in­ter­es­sant at føl­ge den in­ter­ne magt­kamp på Mo­vistar-hol­det i den­ne Tour - og hvem hold­le­del­sen sæt­ter til at kø­re for hvem, hvis der ikke teg­ner sig et ty­de­ligt hie­rar­ki re­la­tivt hur­tigt i lø­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.