Bora–hans­gro­he

Tour de France Magasinet - - DE 180 SIDER -

Sid­ste år hav­de Bora-hans­gro­he to af fa­vo­rit­ter­ne til den prik­ke­de bjerg­trø­je og ikke mindst den grøn­ne po­int­trø­je i Ra­fal Ma­j­ka og Pe­ter Sagan. Først­nævn­te styr­te­de og sidst­nævn­te blev diskva­li­fi­ce­ret. Der­med for­må­e­de Sagan li­ge præ­cis ikke at tan­ge­re Erik Za­bels re­kord med seks grøn­ne po­int­trø­jer i træk i Tour de France. Men i år er det stor­sat­sen­de ty­ske mand­skab na­tur­lig­vis ude ef­ter re­van­che. Den tredob­bel­te ver­dens­me­ster, Sagan, skal til­ba­ge i po­int­trøj­en og og­så ger­ne ha­ve en el­ler fle­re eta­pe­sej­re med un­der­vejs. Og Ra­fal Ma­j­ka kan må­ske igen kom­me i be­tragt­ning til den prik­ke­de bjerg­trø­je el­ler end­da kø­re sig til en top-10 pla­ce­ring i klas­se­men­tet. Tred­je­plad­sen i Vu­el­ta a Es­paña i 2015 vid­ner om po­ten­ti­a­let. Det lig­ner en sats­ning på de to øst­eu­ro­pæ­i­ske stjer­ner fra Bora-hans­gro­hes si­de. Og uden uheld er der da og­så pæ­ne chan­cer for, at de lyk­kes med de­res fore­ha­ven­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.