BMC

Tour de France Magasinet - - DE 180 SIDER -

Han så stærk ud sid­ste år, Ri­chie Por­te. Men som sæd­van­lig - fri­stes man næ­sten til at si­ge - kom der et styrt i vej­en, da au­stra­li­e­ren røg vold­somt i as­fal­ten på en ned­kør­sel og tog Dan Mar­tin med sig i fal­det (læs in­ter­viewet med Por­te på si­de 76 i det­te ma­ga­sin). Det er be­stemt ikke før­ste gang, Por­te har væ­ret ud­sat for uheld på vej mod et stort re­sul­tat i en Grand Tour, og det er som om man snart mi­ster tro­en på, det på et tids­punkt kan la­de sig gø­re at fuld­fø­re mis­sio­nen. Sam­men med Por­te er Greg Van Aver­ma­et Bmc-hol­dets sto­re stjer­ne. Van Aver­ma­et slik­ker sig for­ment­lig om mun­den, med ud­sig­ten til bro­sten­se­ta­pen en uges tid in­de i lø­bet. Med en sejr el­ler god pla­ce­ring og en fa­vo­rit­sejr til BMC i holdtidskørslen, lug­ter det al­le­re­de lidt af gul trø­je til bel­gi­e­ren. Da­mi­a­no Caru­so og Tejay Van Gar­de­ren kom­mer ef­ter al sand­syn­lig­hed til at age­re luksus­hjæl­pe­re for Por­te un­der­vejs. Med dis­se to su­per løjt­nan­ter, er det i hvert fald ikke hol­dets bred­de, Por­te kan bru­ge som und­skyld­ning, så­fremt no­get går galt un­der­vejs.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.