Team Di­men­sion Da­ta

Tour de France Magasinet - - DE 180 SIDER -

Det går ikke rig­tig Mark Ca­ven­dish’ vej i øje­blik­ket. Ef­ter suc­ces­ud­ga­ven i 2016, hvor det blev til fi­re eta­pe­sej­re, røg han ud ef­ter et grimt styrt sid­ste år, der til­med (uret­fær­digt, vi­ste det sig si­den) fik diskva­li­fi­ce­ret Pe­ter Sagan. Og i det­te for­år har det væ­ret uheld på uheld for den nu 33-åri­ge bri­te, som med si­ne i alt 30 eta­pe­sej­re i Tour de France, “kun” mang­ler fi­re af slagsen, før han tan­ge­rer kan­ni­ba­len Ed­dy Merckx’ re­kord. Men li­ge nu er der alt­så in­tet der ty­der på, Mark Ca­ven­dish ram­mer den re­kord i år. Der er dog ba­re li­ge det ved Ca­ven­dish, at man al­drig skal af­skri­ve ham. In­den 2016-ud­ga­ven af Tou­ren hav­de man­ge og­så dømt ham fær­dig på den helt sto­re sce­ne, og skif­tet fra Qu­i­ck­step til Di­men­sion Da­ta, blev set som et skridt i den ga­le ret­ning. Ef­ter Ca­ven­dish har væ­ret lidt ude af ba­lan­ce, har Ed­vald Boas­son Ha­gen til gen­gæld få­et en lil­le opblom­string. Eta­pe­sej­ren i Sa­lon-de-proven­ce i sid­ste års Tour de France, var nord­man­dens før­ste si­den 2011 og der­u­d­over blev det til to an­den- og to tred­je­plad­ser i 2017-ud­ga­ven af Tour de France. Og så skal det bli­ve spæn­den­de at se, om hjemvend­te Lou­is Me­intjes har tænkt sig at kø­re klas­se­ment, ef­ter et no­get mis­lyk­ket klas­se­ment i Giro­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.