Team Sunweb

Tour de France Magasinet - - DE 180 SIDER -

2017-ud­ga­ven af Tour de France blev en kæm­pe suc­ces for Team Sunweb. Hol­det fik så­le­des bå­de den prik­ke­de bjerg­trø­je og den grøn­ne po­int­trø­je til hen­holds­vis War­ren Bar­gu­il og Mi­cha­el Mat­t­hews. De to kom­mer dog ikke til at de­le væ­rel­se i det­te års Tour, da Bar­gu­il før den­ne sæ­son skif­te­de til det min­dre, fran­ske Fortu­neo-mand­skab. Med Tom Du­moulin i Giro d’ita­lia for at se om han kan gen­ta­ge sid­ste års sejr, er der i ste­det lagt op til, at hol­land­ske Wilco Kel­der­man får chan­cen som klas­se­ment­kap­ta­jn hos Sunweb. Det be­ty­der sam­ti­dig, at Mi­cha­el Mat­t­hews ef­ter al sand­syn­lig­hed får den over­ord­ne­de kap­ta­jn­rol­le, når au­stra­li­e­ren skal kæm­pe mod først og frem­mest Pe­ter Sagan i kam­pen om den grøn­ne trø­je. Sidst men ikke mindst er dan­ske Sø­ren Kragh An­der­sen (se in­ter­viewet på si­de 20) stil­let en Tour-de­but i ud­sigt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.