JAKOB MØRKEBERG

Vi­den­ska­be­lig kon­su­lent i Anti Doping Dan­mark om højdetræning

Tour de France Magasinet - - JAKOB FUGLSANG -

“Der er kæm­pe­sto­re va­ri­a­tio­ner fra per­son til per­son, når det gæl­der ud­byt­tet af højdetræning. Nog­le op­når en for­bed­ring af de­res præ­sta­tions­ev­ne, mens an­dre fak­tisk bli­ver dår­li­ge­re. Nog­le re­spon­de­rer slet ikke på højdetræning og op­når alt­så in­gen ef­fekt over­ho­ve­det.”

“Ge­ne­relt set vil man ty­pisk op­nå en lil­le for­bed­ring af præ­sta­tions­ev­nen ved hjælp af højdetræning, men det kan ud­mær­ket for­hol­de sig så­dan, at Jakob Fuglsang in­gen ef­fekt op­når ved at op­hol­de sig i høj­der­ne, men at en even­tu­el ef­fekt af høj­de­træ­nings­lej­re er et re­sul­tat af op­gra­de­rin­gen af sel­ve træ­nin­gen, når han er på træ­nings­lejr, uan­set om det fo­re­går i højden el­ler ej.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.