En spe­ci­a­list i et al­l­ro­und-løb

Tour de France Magasinet - - FAVORITTERNE 2018 - Tekst: Jes­per Ral­b­jerg

Det er ikke me­get cy­kel­spor­ten har set til den di­mi­nu­ti­ve co­lom­bi­a­ner si­den han sid­ste som­mer tril­le­de over mål­stre­gen på ChampsÉlysées og slut­te­de på en skuf­fen­de 12.-plads i klas­se­men­tet i Tour de France. Del­ta­gel­sen i årets rund­t­u­re i hen­holds­vis Ka­ta­lo­ni­en og Ba­sker­lan­det ha har be­kræf­tet, hvad man vid­ste i for­vej­en, nem nem­lig at Qu­in­ta­na er en emi­nent bjer­gryt­ter. Det b blev ikke til en eta­pe­sejr i de to løb, men det le­ver le co­lom­bi­a­ne­ren sik­kert fint med. Det vig­ti­ge var at få kon­sta­te kon­sta­te­ret at bjerg­be­ne­ne var go go­de selv om det var re­la­tiv re­la­tivt tid­ligt på sæ­so­nen sæ­so­nen. Med a an­sæt­tel­sen af Mi­kel Lan­da La har Mo­vistar sat al­le s sejl til for at kun­ne ud­ford ud­for­dre Team Sky når Tou­ren skal fin­de sin af­gø af­gø­rel­se i Alperne og Py­re­næ­er­ne. Den umid­del­ba­re vur­de­ring er na­tur­lig­vis at til­fø­jel­sen af så frem­ra- gen­de en bjer­gryt­ter som Lan­da må styr­ke Qu­in­ta­nas sej­rskan­di­da­tur da han nu får end­nu en løjtnant i luksus­klas­sen stil­let til sin dis­po­si­tion. Med Qu­in­ta­na, Lan­da og Alejan­dro Val­ver­de som of­fen­si­ve trum­f­kort har Mo­vistar un­der sport­s­di­rek­tør Eu­se­bio Un­zués le­del­se al­le mu­lig­he­der for at bry­de Skys kvæ­ler­tag på top­stri­den. No­mi­nelt er Qu­in­ta­na na­tur­lig­vis hold­kap­ta­jn på Mo­vistar, men han skal næp­pe vi­se ret man­ge svag­heds­tegn før de span­ske me­di­er og til­sku­e­re be­gyn­der at kræ­ve, at der skal kø­res for en­ten Lan­da el­ler Val­ver­des chan­cer i klas­se­men­tet. Til Qu­in­ta­nas for­del ta­ler det fak­tum at årets Tour-ru­te ikke rum­mer en de­ci­de­ret flad en­kelt­start, samt at af­slut­nin­gen på årets Tour er gan­ske bjer­grig. Om­vendt slut­ter kun tre eta­per med en stig­ning, og in­den fel­tet når så langt, skal Qu­in­ta­na slip­pe helskin­det gen­nem lø­bets før­ste, klas­si­ker­lig­nen­de uge i (må­ske) koldt, blæ­sen­de og regn­fuldt vej­r­lig. Ud­for­drin­ger­ne i årets Tour er så man­gear­te­de og for­skel­li­ge at de snildt kan bli­ve for van­ske­li­ge for en lil­le sy­da­me­ri­ka­ner med én ud­talt spids­kom­pe­ten­ce på et hold hvor de to løjt­nan­ter po­ten­ti­elt står på spring til at over­ta­ge kap­ta­jn­rol­len.

NAIRO QU­IN­TA­NA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.