EKSPERTEN

Mi­cha­el Rasmussen vur­de­rer

Tour de France Magasinet - - TOUR ETAPERNE ’18 -

Til trods for, at eta­pens før­ste godt 135 ki­lo­me­ter kø­res ad ky­sten til At­lan­ter­ha­vet, og at fel­tet der kan bli­ve ud­sat for kraf­tig ve­sten­vind, op­står fa­re­mo­men­tet på eta­pen først, når fel­tet svin­ger ind i lan­det. Det sker umid­del­bart ef­ter spur­ten i La Tran­che-sur-mer. Her­fra er der med stor sand­syn­lig­hed di­rek­te med­vind ind til må­let i Fon­te­nay-le-com­te, og en dri­stig klas­se­men­tryt­ter kan ska­be tids­for­skel ved at lan­ce­re et an­greb li­ge ef­ter spur­ten. Et så­dant an­greb kan tid­ligt i lø­bet ko­ste let­te bjer­gryt­te­re dyrt. Da­gens ene bjerg­po­int på Côte de Vix, som tro­ner 30 me­ter over ha­vet, skal der nok bli­ve rift om. Bliv ikke over­ra­sket over at se Pe­ter Sagan i prik­ket på po­di­et ef­ter eta­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.