At­ter of­ret på tak­ti­kal­te­ret?

Tour de France Magasinet - - FAVORITTERNE 2018 - Tekst: Jes­per Ral­b­jerg

En af de me­re op­sigtsvæk­ken­de trans­fers in­den for cy­kel­spor­ten i 2017 stod den span­ske bjer­gryt­ter Mi­kel Lan­da for. De fle­ste kun­ne for­stå hans øn­ske om at for­la­de Team Sky for at få chan­cen for at kø­re sin egen chance i en Grand Tour, spe­ci­elt Tour de France. Deri­mod for­stod de fær­re­ste hvor­for Lan­da valg­te at sæt­te sin un­der­skrift på en kon­trakt med Mo­vistar, der har Qu­in­ta­na og Val­ver­de på løn­nings­li­sten. Ide­elt set – i hvert fald fra Mo­vistars syns­punkt – kom­mer trio­en Qu­in­ta­na-val­ver­de-lan- da til at ud­gø­re den tre­fork der spid­der Team Sky og gør en en­de på Froome-æra­en, men for Lan­da per­son­ligt er ri­si­ko­en na­tur­lig­vis at han i Mo­vistars stra­te­gi­ske skak­spil bli­ver den bon­de, der kan of­res, og så er han jo li­ge vidt. Må­ske er ska­den ikke så stor end­da, for årets Tour-ru­te in­de­hol­der for­ment­lig for få bjer­g­af­slut­nin­ger til at Lan­da vil­le kun­ne vin­de lø­bet. Spa­ni­e­ren har al­de­ren, bjerg­be­ne­ne og kø­re­e­gen­ska­ber­ne til at vin­de Tou­ren en dag, men det skal nok ske på et hold hvor han er den ube­strid­te kap­ta­jn.

MI­KEL LAN­DA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.