GE­NIETS FEJLTAGELSE?

Ein­ste­in fortrød - men hav­de han al­li­ge­vel ret?.

Videnskabens Største Mysterier - - Rummet Mørk Materie Og Energi -

+I 1917 ud­vi­de­de Al­bert Ein­ste­in sin re­la­ti­vi­tet­ste­o­ri, som han hav­de of­fent­lig­gjor­de to år tid­li­ge­re. På det tids­punkt tro­e­de han ik­ke uni­ver­set ud­vi­de­de sig, så han men­te, at han skul­le til­fø­je en “kos­mo­lo­gisk kon­stant” til si­ne lig­nin­ger. Da Edwin Hubb­le be­kræf­te­de et eks­pan­de­ren­de uni­vers i 1929, fjer­ne­de Ein­ste­in den­ne te­se og kald­te det­te sup­ple­ment sin stør­ste fejltagelse. Al­li­ge­vel er hans kon­stant-te­o­ri i dag genop­li­vet som en før­en­de ud­for­drer i be­stræ­bel­ser­ne på at for­sø­ge at for­kla­re egen­ska­ber­ne ved mørk ener­gi. Må­ske var det al­li­ge­vel ik­ke så­dan en stor fejl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.