FEM KON­SE­KVEN­SER AF ” MULTIVERSUM”

Et uen­de­ligt hav af uni­ver­ser vil­le få nog­le me­get mær­ke­li­ge kon­se­kven­ser.

Videnskabens Største Mysterier - - Rummet Det Uendelige Univers -

+ ”Multiversum” for­ud­si­ger et uen­de­ligt an­tal uni­ver­ser med al­le mu­li­ge fy­si­ske love. Desvær­re be­ty­der det nok, at det over­væl­den­de fler­tal af dis­se uni­ver­ser vil væ­re mørke og ufrugt­ba­re ste­der uden stjer­ner, ga­lak­ser el­ler mu­ligt liv.

1. KOS­MISK ØDEMARK 2. BEBOELIGE BOBLER

+ I nog­le “bobler” vil na­tur­love­ne væ­re “rig­ti­ge” for at sto­re struk­tu­rer kan for­mes og pla­ne­ter dan­nes. Nog­le vil væ­re helt for­skel­li­ge fra vort eget uni­vers, men nog­le kan vir­ke vel­kend­te. Nog­le uni­ver­ser kan end­da in­de­hol­de en ko­pi sel­ve Jor­den, vi le­ver på.

3. KOPIER

+ Man­ge uni­ver­ser vil­le væ­re næ­sten iden­ti­ske med vo­res, ik­ke kun in­de­hol­den­de en al­ter­na­tiv jord, men og­så al­ter­na­ti­ve ver­sio­ner dig. I det ene sce­na­rie er Co­per­ni­cus al­drig of­fent­lig­gjort, og vi le­ver sta­dig i en uop­lyst tidsal­der, i et an­det ræk­ker vo­res vi­den om vi­den­skab langt ud over det, vi ken­der til i dag.

4.AVAN­CE­RE­DE

+ An­dre ci­vi­li­sa­tio­ner i multiversum kan væ­re langt me­re avan­ce­re­de end vi er. Må­ske kan de fin­de må­der at kom­mu­ni­ke­re mel­lem uni­ver­ser­ne på - hvil­ket på vo­res for­stå­el­ses­ni­veau fo­re­kom­mer umu­ligt.

5.KOLLIDERENDE BOBLER

Selv­om vi ik­ke kan kom­mu­ni­ke­re mel­lem uni­ver­ser­ne, kan vi må­ske se en an­den bob­le. Der er in­gen grund til, at to bobler ik­ke kun­ne kol­li­de­re i den kos­mi­ske in­f­la­tions­te­o­ri. En kol­li­sion skul­le kun­ne ses i bag­grunds­strå­lin­gen.

Kos­misk in­f­la­tion er ik­ke den ene­ste te­o­ri om det uen­de­li­ge uni­vers.

“Man­ge-ver­de­ner-for­tolk­nin­ger” i kvan­te­me­ka­nik­ken fo­re­slår og­så et uen­de­ligt an­tal al­ter­na­ti­ve uni­ver­ser.

DET KAN VÆ­RE SÅ­DAN, AT DER FIN­DES AN­DRE UNI­VER­SER, AL­LE MED EN LIL­LE FOR­SKEL I FOR­HOLD TIL HIN­AN­DEN.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.