Vi spør­ger PRO­FES­SOR ALE­XAN­DER VI­LENKIN

Chef ved in­sti­tu­tet for kos­mo­lo­gi på Tufts universitetet, Mas­sa­chu­setts, USA.

Videnskabens Største Mysterier - - Rummet Det Uendelige Univers - Pro­fes­sor Ale­xan­der Vi­lenkin IN­STI­TU­TET FOR KOS­MO­LO­GI, TUFTS UNIVERSITETET, USA

- Du var en af de op­rin­de­li­ge for­ta­le­re for “evig in­f­la­tion.” Hvor­dan har in­f­la­tions­te­o­ri­en ført til tan­ken om, at der kan ske “big bang”s he­le ti­den? - Slut­nin­gen af in­f­la­tio­nen trig­ges af kvan­te­pro­ces­ser, og det sker ik­ke på sam­me tid. Det sker i iso­le­re­de lom­mer el­ler bobler, mens in­f­la­tio­nen fort­sæt­ter et an­det sted - og dan­ner end­nu fle­re bobler.

- Hvad er det , der får et nyt “big bang “til at op­stå i en be­stemt del af det sta­digt vok­sen­de multiversum? - Der fin­des in­gen grund. Det er en kvan­te­pro­ces med en vis sand­syn­lig­hed, men man ved al­drig, hvor en bob­le bli­ver dan­net. Det­te lig­ner det, vi ser i ra­dio­ak­tiv ned­bryd­ning. Et ra­dio­ak­tivt atom har en vis sand­syn­lig­hed for at fal­de sam­men, for ek­sem­pel hver ti­me, og til sidst sker det. Men hvis du spør­ger, hvor­for det ske­te på net­op det tids­punkt, er der in­gen grund.

- Hvor­dan fø­les det at ind­se, at alt, der kan ske, er sket el­ler vil ske i et an­det uni­vers? - Da jeg indså det, tro­e­de jeg, det var ret de­pri­me­ren­de, at vo­res ci­vi­li­sa­tion ik­ke var unik, men man­ge af mi­ne ven­ner hav­de slet ik­ke no­get pro­blem med det­te. Så indså jeg, at li­vet kan væ­re me­get sjæl­dent i uni­ver­set, det kan væ­re, at kun vi ek­si­ste­rer i he­le det observerbare om­rå­de, og i så fald er “men­ne­ske­he­den al­li­ge­vel langt fra ube­ty­de­lig.

Streng­te­o­ri­en duk­ke­de først op i 1960’er­ne.

Op­rin­de­ligt var der fem ri­va­li­se­ren­de streng­te­o­ri­er, men for­ske­re me­ner nu, at al­le dis­se er for­skel­li­ge aspek­ter kan sam­let i en over­ord­net M-te­o­ri.

” LIV I UNI­VER­SET KAN VÆ­RE ME­GET SJÆL­DENT. MÅ­SKE ER DER BA­RE OS I HE­LE DET OBSERVERBARE OM­RÅ­DE.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.