BE­RØM­TE BLUFNUMRE

Her er fi­re be­røm­te Ufo-rap­por­ter, der vi­ste sig at væ­re no­get helt an­det, end man tro­e­de…

Videnskabens Største Mysterier - - Rummet Ufo-videnskab -

FRISØRENS BLUFF

+ Ralph Dit­ter, en fri­sør i Za­nesvil­le, Ohio, tog to bil­le­der af fly­ven­de tal­ler­ke­ner over sit hus i 1966. Fo­to­gra­fi­er­ne hang i hans sa­lon og vak­te stor op­mærk­som­hed. Se­ne­re ana­ly­ser vi­ste, at ob­jek­tet kun var en me­ter fra ka­me­ral­in­sen, da bil­le­det blev ta­get. Dit­ter er­kend­te, at han skab­te bil­le­der­ne for at un­der­hol­de sin dat­ter.

FLORIDA-FORFALSKNINGEN

+ Me­di­er­ne op­mærk­som­hed blev ret­tet mod den lil­le by Gulf Bre­eze i Florida i novem­ber 1987. Byg­ge­ar­bej­der Ed Wal­ters ind­fandt sig hos den lo­ka­le avis­re­dak­tør med me­get ty­de­li­ge bil­le­der af en UFO. I de kom­men­de må­ne­der tog han fle­re bil­le­der - men i ju­ni 1990 måt­te han er­ken­de, at ob­jek­ter­ne var la­vet af skum­plast og pa­pir.

SPORTS-TRICK

+ Til­sku­er­ne, der så Van­co­u­vers ba­se­ball-team, op­le­ve­de en UFO i en halv­leg i sep­tem­ber 2013. Vi­deo­er og bil­le­der af den mær­ke­lig gen­stand over Nat Bailey Sta­di­um blev spredt på Twit­ter og an­dre so­ci­a­le me­di­er, men et lo­kalt vi­den­skabs­cen­ter op­ly­ste se­ne­re, at det var en dro­ne . Tri­ck­et skul­le re­k­la­me­re for om­rå­dets pla­ne­ta­ri­um. Ef­ter ak­tio­nen kun­ne de med­dele, at an­tal­let af be­sø­gen­de steg med 65 pro­cent.

ØNSKETÆNKNING I MORRISTOWN

+ I ja­nu­ar 2009 blev him­me­len over Morristown, New Jer­sey, fyldt med UFO’ER. Me­di­er rap­por­te­re­de uaf­brudt, og Ufo-eks­per­ter hæv­de­de, at de mær­ke­li­ge lys ik­ke kun­ne væ­re kun­sti­ge. Men det var de. Chris Rus­so og Joe Ru­dy, vil­le vi­se, hvor nemt man kun­ne nar­re folk. De sat­te lyg­ter på en fi­skes­nor og fast­gjor­de dem til he­li­um­bal­lo­ner, som de sendte til vej­rs.

USAS mål er at til­by­de rum­rej­ser in­den for de næ­ste 100 år

Pro­jek­tet The 100 Year Stars­hip hjæl­per fir­ma­er, som ar­bej­der mod det­te mål, med fi­nan­si­e­ring.

En mu­lig UFO, fan­get på vi­deo i New Jer­sey 2009, vi­ste sig at væ­re fup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.