UFO- NETVÆRK

MUFON: FOR MEN­NE­SKETS BED­STE?

Videnskabens Største Mysterier - - Rummet Ufo-videnskab -

+ Net­vær­ket MUFON (Mutu­al UFO Network) blev dan­net i maj 1969. Det er den æld­ste og stør­ste Ufo-or­ga­ni­sa­tion i ver­den. Med 3000 med­lem­mer fra hvert be­bo­et kon­ti­nent har den til for­mål at fo­re­ta­ge “vi­den­ska­be­li­ge un­der­sø­gel­ser af UFO’ER til det men­ne­ske­he­dens bed­ste.” MUFON har om­kring 800 fri­vil­li­ge ef­ter­for­ske­re, der over­vå­ger UFOob­ser­va­tio­ner, ho­ved­sa­ge­ligt i USA. De har gen­nem­gå­et et ud­dan­nel­ses­pro­gram og be­stå­et en ek­sa­men. Ud­dan­nel­sen om­fat­ter in­ter­view­tek­nik og hvor­dan man iden­ti­fi­ce­rer de for­ker­te ob­ser­va­tio­ner. Or­ga­ni­sa­tio­nen er kom­met i stormvejr, for­di sto­re de­le af den etab­le­re­de vi­den­skab me­ner, at MUFONS ar­bej­de er uvi­den­ska­be­ligt. Nog­le med­lem­mer er ble­vet an­kla­get for at frem­sæt­te ik­ke-un­der­byg­ge­de ud­sagn om for ek­sem­pel hy­bri­der mel­lem men­ne­sker og udenjor­di­ske væ­se­ner, som bor på jor­den. Me­get lidt af MUFON ar­bej­de er do­ku­men­te­ret - den stren­ge stan­dard for vi­den­ska­be­lig tro­vær­dig­hed gæl­der ik­ke her.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.