HVOR I HJERNEN SID­DER IN­TEL­LI­GEN­SEN?

Om­rå­der­ne, som af­gør vo­res in­tel­li­genskvo­tient (IQ).

Videnskabens Største Mysterier - - Mennesket Et Genis Tanker -

Mens struk­tu­ren i Al­bert Ein­ste­ins hjer­ne gi­ver os information om hjernen og in­tel­li­gen­sen, kig­ger an­dre un­der­sø­gel­ser ind i sin­det på en me­get bre­de­re grup­pe.

En stør­re un­der­sø­gel­se ana­ly­se­re­de hjernen hos næ­sten 200 Viet­nam-ve­te­ra­ner med ska­der på be­stem­te hjer­ne­om­rå­der som føl­ge af kvæ­stel­ser, de over­le­ve­de. Neu­ro­for­ske­re i USA Ct-scan­ne­de ve­te­ra­ner­nes hjer­ner og gen­nem­før­te der­ef­ter en ræk­ke kog­ni­ti­ve tests. Ved at sam­men­lig­ne de tid­li­ge­re sol­da­ters ev­ner med ev­ner­ne hos kol­le­ger uden ska­de, kun­ne man iso­le­re præ­cist, hvor i hjernen nog­le kog­ni­ti­ve ev­ner, der bi­dra­ger til in­tel­li­gens, fin­des.

“Vi fandt, at ge­ne­rel in­tel­li­gens skyl­des et be­mær­kel­ses­vær­digt “om­skre­vet ner­ve­sy­stem,” si­ger pro­fes­sor Aa­ron Bar­bey, Uni­ver­si­ty of Il­li­nois, som le­de­de un­der­sø­gel­sen. “Fle­re om­rå­der i hjernen og for­bin­del­sen mel­lem dem var vig­tigst for ge­ne­rel in­tel­li­gens.”

Dis­se om­rå­der fin­des ho­ved­sa­ge­ligt i for­re­ste pan­delap: bag pan­den i tem­poral­lap­pen, bag øret og i is­selap­pen. Vig­tigt for in­tel­li­gen­sen er og­så de hvi­de om­rå­der - links mel­lem om­rå­der­ne.

Bar­bies ny­li­ge forsk­ning med ve­te­ra­ner­ne har vist, at bå­de pan­deog is­selap­pen og­så er in­vol­ve­ret i fø­lel­ses­mæs­sig in­tel­li­gens - ev­nen til at værds­æt­te og kon­trol­le­re fø­lel­ser­ne hos sig selv og an­dre. Det vi­ser og­så, hvor tæt re­la­te­ret ge­ne­rel og fø­lel­ses­mæs­sig in­tel­li­gens er i hjernen.

Gi­ga So­cie­ty er den mest eks­klu­si­ve grup­pe for høj IQ.

Grup­pen har kun 30 med­lem­mer og er åben for dem i den øverste 99,9999999 per­cen­til af IQ - en pr. mil­li­ard.

in­tel­li­gens en del af et myste­ri­um om ar­ve­lig­hed. Vi ved, at in­tel­li­gens er me­get ar­ve­ligt, for­di det går vi­de­re i ge­ne­ra­tio­ner, men det er svært at iden­ti­fi­ce­re de an­svar­li­ge ge­ner.

“Vi kan fin­de ud af må­ske 5-10 pro­cents ar­ve­lig­hed, men det me­ste mang­ler”, si­ger Plo­min. “Vi kan ik­ke iden­ti­fi­ce­re de spe­ci­fik­ke ge­ner, der er in­vol­ve­ret end­nu, og de fle­ste tror, at det er for­di, ef­fek­ter­ne er så små. Du vil ha­ve brug for sto­re mæng­der in­put - alt­så ut­ro­ligt man­ge del­ta­ge­re - for at op­da­ge dem.”

Plom­bin si­ger, at det hand­ler om hund­re­der, må­ske tu­sin­der, af ge­ner, der på­vir­ker in­tel­li­gen­sen, og det er her hans næ­ste pro­jekt kom­mer ind. I hans grup­pe sam­les 2.000 af de klo­ge­ste men­ne­sker i USA. Det er ma­te­ma­tisk ta­lent­ful­de un­ge fra SMPY, en or­ga­ni­sa­tion for un­ge ma­te­ma­tik­ge­ni­er, dan­net i 1972.

“Vi kig­get på de hund­redt­u­sin­der af men­ne­sker, vi har re­k­rut­te­ret si­den 1972, der­ef­ter tog vi for nog­le år si­den DNA fra nog­le få af dem med den hø­je­ste IQ,” si­ger Plo­min.

Tan­ken er at in­tel­li­gens, præ­cis som læng­de og vægt, har en “nor­mal” spred­ning. Skul­le man la­ve en kur­ve for IQ på en hel be­folk­ning, vil­le den væ­re hø­jest midt på og fla­de ud til beg­ge si­der. Ved at stu­de­re de me­re ek­stre­me en­der af ska­la­en kan vi må­ske spo­re, hvil­ke ge­ner, der på­vir­ker in­tel­li­gen­sen ne­ga­tivt el­ler po­si­tivt.

“Vi le­der ik­ke ef­ter genigener, men ge­ner, som un­der­støt­ter in­tel­li­gens. Hvad vi hå­ber på, er et stør­re ud­valg af ge­ner, som bur­de kun­ne gi­ve po­si­ti­ve ef­fek­ter,” si­ger Plo­min.

For­sker­ne sam­ar­bej­der nu med en ki­ne­sisk un­der­sø­gel­se af genier, dre­vet af BGI i Bei­jing, for at ana­ly­se­re prø­ver­ne og for­hå­bent­lig fin­de nog­le in­ter­es­san­te ge­ner, selv­om Plo­min ik­ke for­ven­ter no­get stør­re gen­nem­brud.

Det fin­des in­gen smer­te­re­cep­to­rer i hjernen.

Det be­ty­der, at sel­ve hjernen ik­ke kan fø­le smer­te.

” VI LE­DER IK­KE EF­TER GENIGENER, MEN GE­NER SOM UN­DER­STØT­TER IN­TEL­LI­GENS.” Pro­fes­sor Ro­bert Plo­min IN­STI­TU­TE OF PSYCHIATRY, LON­DON

De gu­le om­rå­der er spe­ci­fik­ke for eksekutive funk­tio­ner. Hjer­ne­om­rå­der­ne i rødt er in­vol­ve­ret i bå­de ge­ne­rel in­tel­li­gens og eksekutive funk­tio­ner - ev­nen til at sty­re og kon­trol­le­re ad­færd. DOB­BELT FUNKTION Om­rå­der­ne i or­an­ge er spe­ci­fik­ke for ge­ne­rel in­tel­li­gens. GE­NE­REL INTELLLIGENS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.