KONTROLLER DINE DRØM­ME

Hvor­for har nog­le men­ne­sker kon­stan­te ma­re­ridt? Og hvor­dan kan “klar­drøm­me” let­te pro­ble­mer­ne?

Videnskabens Største Mysterier - - Mennesket Drømmevidenskab -

+ Nog­le mær­ke­li­ge drøm­me kan væ­re even­tyr­li­ge og spek­taku­læ­re. Men for nog­le er det trau­ma­tisk ba­re at læg­ge sig i sen­gen, for­di til­ba­ge­ven­den­de og uaf­brud­te ma­re­ridt er en kil­de til bekymring. Hvad skal man gø­re, når søvn er ble­vet for­bun­det med frygt? Tænk først på hvil­ke læ­ge­mid­ler du ta­ger. Sove­mid­ler, ma­la­ri­a­me­di­cin og an­tip­sy­ko­ti­ka er blandt den me­di­cin, der kan fø­re til nat­te­be­søg af dæ­mo­ner. In­gen ved hvor­for, men frem­ti­dens forsk­ning kan spre­de lidt me­re lys over, hvor­dan ke­mi ska­der krop­pen. Èn me­to­de sy­nes at væ­re sær­ligt loven­de i kam­pen mod ma­re­ridt: Lucid dream el­ler klar­drøm. (En sær­lig klar drøm, som du hu­sker me­get ty­de­ligt). Vær op­mærk­som på, hvad du drøm­mer, tag kon­trol og gør hvad du vil - uanset om du kæm­per mod mon­stre, der flyver gen­nem sky­er­ne, el­ler mø­der udenjor­di­ske be­bo­e­re. I en klar­drøm bli­ver sin­det en le­ge­plads med en­de­lø­se mu­lig­he­der. Selv om klan­drøm­me tid­li­ge­re var for new age-mysti­ke­re tror hjer­ne­for­ske­re nu, at de er en re­el, kog­ni­tiv mu­lig­hed med stort te­ra­pe­u­tisk po­ten­ti­a­le. De, der li­der af po­st­trau­ma­tisk stres­ssyn­drom (PTSD), har of­te af ma­re­ridt. Ved at læ­re dem om klar­drøm­me kan de over­vin­de de­res ube­hag ved at ta­ge kon­trol. Den­ne me­to­de kan hjæl­pe dig med at bli­ve klar­drøm­mer: Spørg dig selv hvert mi­nut, hver dag, om du drøm­mer. Er du sik­ker på, at du ik­ke gør det? Vir­ke­lig sik­ker? I sid­ste en­de vil du læ­re at iden­ti­fi­ce­re spor, der af­slø­rer, om du er i en imag­i­nær vir­ke­lig­hed el­ler ej. Så er ver­den i dine hæn­der. “Al­le har ka­pa­ci­tet til at klar­drøm­me”, si­ger den bri­ti­ske psy­ko­log Dr. Keith Hear­ne, som har stu­de­ret drøm­me si­den 1970’er­ne. Hvis du ta­ger kon­trol over det nat­li­ge ma­re­ridt, har du og­så kon­trol over dit men­tale hel­bred. “Den vågne vir­ke­lig­hed på­vir­kes og­så,” si­ger Dr. Hearn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.