TOP FEM FAKTA

Fem ting, som du må­ske ik­ke vid­ste om det­te iko­ni­ske var­tegn

Videnskabens Største Mysterier - - Antikkens Verden Hvor Gammel Er Sfinksen? -

1. HVOR­FOR MANG­LER NÆSEN?

+ Iføl­ge leg­en­den var det Na­po­leons sol­da­ter, der skød den af med en ka­non­kug­le, men de fle­ste ar­kæ­o­lo­ger me­ner, at den mang­len­de næ­se skyld­tes Muham­mad Sa’im al-da­hrs van­da­lis­me i 1400-tal­let. Han var mus­lim og mod­sat­te sig, at Sfink­sen blev hel­lig­gjort af de lo­ka­le bøn­der: Han blev hængt for van­da­lis­me.

2. SKÆG

+ Sfink­sen har haft skæg en gang i ti­den. Et styk­ke kan ses på Bri­tish Mu­se­um i Lon­don i dag, og an­dre de­le kan ses på et mu­se­um i Cairo. Eks­per­ter me­ner, at skæg­get ik­ke var en del af den op­rin­de­li­ge ud­hug­ning, men blev til­fø­jet se­ne­re un­der en re­stau­re­ring, sand­syn­lig­vis un­der det 18. dy­na­sti (15501295 f.kr.).

3. KVIDELIGE SFINKSER

+ Egyp­ti­ske sfinkser frem­stil­les nor­malt som mænd, men i den an­tik­ke græ­ske myto­lo­gi (som i Ødi­pus’ hi­sto­rie) er de kvin­der. Sta­tu­er af sfinkser bru­ges of­te som vog­te­re af temp­ler og blev sær­ligt po­pu­læ­re i Eu­ro­pa un­der re­næs­san­cen, hvor­fra de spred­te sig over he­le ver­den.

4.TEMP­LER

+ Sfink­sen blev byg­get sam­ti­dig med et tem­pel for­an, kendt som Sfink­stemp­let, og et an­det tem­pel i syd, kendt som Dal­temp­let. Temp­ler­ne er byg­get af sto­re 200 tons tun­ge sten­blok­ke fra den klip­pe, der er grund­la­get for Sfink­sen, og de har sam­me ar­ki­tek­to­ni­ske stil.

5. CHEFRENS KOMPLEX

+ En gang­bro syd for Sfink­sen for­bin­der Chefrens Dal­tem­pel med be­gra­vel­ses­stemp­let for­an Chefrens py­ra­mi­de. Ud­grav­nin­ger af Dal­temp­let har af­slø­ret fle­re sta­tu­er af Chefrens. Chefrens py­ra­mi­de ser stør­re ud end Ke­ops, for­di den lig­ger er hø­je­re, men den er fak­tisk min­dre.

Sfink­sens ho­ved blev re­stau­re­ret i 1931.

De­le af ho­ve­d­ets be­klæd­ning faldt af i 1926 på grund af ero­sion.

1 2 3 4 5

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.