VIG­TI­GE BE­GI­VEN­HE­DER I STO­NE­HEN­GES HI­STO­RIE

Videnskabens Største Mysterier - - Antikkens Verden Stonehenges Hemmeligheder -

3000 f.k r.

Den før­ste ind­heg­ning er en grav­plads, hvor kre­me­re­de re­ster blev an­bragt i hul­ler. Ste­det var al­le­re­de gen­stand for ak­ti­vi­tet med en 1,7 km lang spor­lig­nen­de kon­struk­tion og en vold - byg­get mod nord om­kring 3400 f.kr

2600 f.k r.

Me­ga­li­ter­ne af sand­sten trans­por­te­res til ste­det og ar­ran­ge­res i en yd­re ring og en ind­ven­dig he­stesko­form. Blå­sten er pla­ce­ret i en dob­belt cir­kel mel­lem de to sand­sten­for­ma­tio­ner. Si­den de rej­stes, er sand­ste­ne ble­vet stå­en­de.

2 300 f.k r.

En ave­nue på næ­sten 3 ki­lo­me­ter er skabt og for­bin­der Stonehenge med den nær­lig­gen­de Avon-flod. Den går mod Stonehenge på en må­de, der får so­len til at sti­ge op langs ak­sen ved som­mer­sol­hverv.

2 2 00 f.k r.

Den dob­bel­te cir­kel med blå­sten ta­ges ned og ste­ne­ne pla­ce­res på en ny må­de. En en­kel cir­kel af blå­sten pla­ce­res mel­lem de to ræk­ker af sand­sten. Der op­sæt­tes yder­li­ge­re en grup­pe blå­sten in­de i he­stesko­en af sand­sten.

1700 f.k r.

Bron­ze­al­der­men­ne­sker skæ­rer il­lu­stra­tio­ner af kni­ve og ok­se­ho­ve­der ind i nog­le af sand­ste­ne­ne i he­stesko­en. Ef­ter de­tal­je­ret la­ser­scan­ning er 115 ok­ser og 3 kni­ve re­gi­stre­ret.

4 3 e .K r.

Ro­mer­ne in­va­de­rer Stor­bri­tan­ni­en og byg­ger om­kring Stonehenge. Mæng­den og om­fan­get af de ro­mer­ske ak­ti­vi­te­ter ty­der på, at ste­det blev en ro­mersk hel­lig­dom.

19 7 8 e .K r.

Be­kym­rin­ger over et sti­gen­de an­tal be­sø­gen­de fø­rer til, at det in­dre af Stonehenge bli­ver luk­ket for turi­ster. For ny­lig er det dog ble­vet til­gæn­ge­ligt ved som­mer- og vin­ter­sol­hverv. Over en mil­li­on men­ne­sker be­sø­ger ste­det år­ligt.

56 hul­ler i jor­den om­gav Stonehenge.

De kald­tes Au­brey-hul­ler og man tror, at der stod træ- el­ler sten­søj­ler i dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.