IN­DE I GÖ­BE­KLI TEPE

Gö­be­kli Tepe gi­ver et le­ven­de bil­le­de af, hvor­dan vo­res for­fædre le­ve­de.

Videnskabens Største Mysterier - - Antikkens Verden Göbekli Tepe -

1 VILDSVIN- SYM­BO­LER

Rin­ge­ne med T-for­me­de søj­ler er ble­vet til­delt bog­sta­ver i den ræk­ke­føl­ge, de blev op­da­get. Den tred­je, Ring C, be­står af op til fi­re kon­cen­tri­ske rin­ge med væg­ge og søj­ler. Det­te om­rå­de in­de­hol­der man­ge bil­le­der af vildsvin, men og­så gra­ve­rin­ger og skul­p­tu­rer.

2 NEDREVET

Da ar­kæ­o­lo­ger gra­ve­de sig frem til Ring C så de, at de cen­tra­le søj­ler mang­le­de. Dis­se var ble­vet øde­lagt un­der an­tik­ken og be­gra­vet i et hul, der sy­nes at ha­ve væ­ret ud­gra­vet af sam­me grund. La­ser­scan­ning af styk­ker­ne sør­ge­de for, at grup­pen al­li­ge­vel kun­ne præ­sen­te­re dem visu­elt.

3 DEN STØR­STE

Ring D er den bedst be­va­re­de søj­le­cir­kel, der er fun­det ind­til nu. Det er og­så den stør­ste, med to sto­re cen­tra­le søj­ler og tolv om­kring­s­tå­en­de søj­ler. Der er og­så utal­li­ge dy­re­bil­le­der med ræ­ve og slan­ger som do­mi­ne­ren­de. Hæn­der og fin­gre kan og­så ses.

4 DRIKKEKAR?

Sto­re kal­k­stenskar er fun­det i nog­le af rum­me­ne i Gö­be­kli Tepe. Det er mu­ligt ,at dis­se blev brugt til at op­be­va­re al­ko­hol el­ler hve­de. Seks så­dan­ne kar er fun­det hidtil, nog­le med re­ster i.

5 KÆMPELØFT

Stør­rel­sen af søj­ler­ne på Gö­be­kli Tepe in­di­ke­rer, at sto­re grup­per af men­ne­sker har væ­ret sam­men om byg­ge­ri­et. At flyt­te en 7 me­ter lang og 50 tons tung søj­le er ik­ke en nem ting. Kan de hund­red­vis af mænd, der flyt­te­de dis­se sten, væ­re ble­vet be­løn­net med al­ko­ho­len fra kar­re­ne?

6 MØDESTED

Der er fun­det fle­re tegn på , at der har væ­ret sto­re grup­per i Ring F, hvor en cir­kel af søj­ler har kal­k­stens­bæn­ke mel­lem sig. Pla­ce­rin­gen af bæn­ke i for­hold til søj­ler­ne i mid­ten ty­der på, at det har væ­ret et stør­re mødested.

Inskrip­tio­ner­ne i Gö­be­kli Tepe vi­ser man­ge dyr. Her er ræ­ve, slan­ger, ty­re, kro­ko­di­l­ler, æs­ler, ga­zel­ler, in­sek­ter og fug­le - især ør­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.