BE­VIS FOR FESTLIGHEDER

Videnskabens Største Mysterier - - Antikkens Verden Göbekli Tepe -

Hvad fore­fik der egent­ligt på ste­det?

+ For ske­re for sø­ger sta­dig a t fin­de ud af, hvil­ke ak­ti­vi­te­ter, der fo­re­gik på ste­det. Der er ble­vet fun­det red­ska­ber, der pe­ger på en form for plan­te­for­ar­bejd­ning, mens sto­re mæng­der dy­r­ek­nog­ler vi­ser, at sto­re fe­ster og­så fandt sted. Det er vig­tigt at hu­ske på, at det ar­kæ­o­lo­gi­ske team ik­ke øn­sker at ud­gra­ve he­le Gö­bek li Tepe, men kun hvad der er nød­ven­digt for at be­sva­re de vig tig­ste spørgs­mål.

Mes­o­po­ta­mi­en er kendt som ci­vi­li­sa­tio­nens vug­ge.

Her ser vi tid­ligt be­vis for so­ci­al in­ter­ak­tion mel­lem sto­re grup­per af men­ne­sker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.