FEM SI­DER FRA VOY­NICH

Videnskabens Største Mysterier - - Koder Voynichmanuskriptet -

Bå­de teg­nin­ger og tekst er fa­sci­ne­ren­de.

+ Når man før­ste gang ser bo­gen, kan det væ­re svært be­stem­me sig til, hvor man skal be­gyn­de. Nog­le si­der har me­re tekst end il­lu­stra­tio­ner, men der er no­get in­ter­es­sant på hver si­de. På trods af sin al­der er il­lu­stra­tio­ner­ne sta­dig far­ve­ri­ge. De er va­ri­e­re­de og kan væ­re en nøg­le til at bry­de bo­gens ko­de, me­ner nog­le. For­skel­li­ge plan­ter og stjer­ne­bil­le­det er af­bil­det, og hvis de kan iden­ti­fi­ce­res, kan yder­li­ge­re be­tyd­ning må­ske fin­des i teksten. Her vi­ser Voy­nich-eks­pert Ni­ck Pel­ling fem af de vig­tig­ste si­der i bo­gen.

De my­ti­ske bor­ge

“En smuk, spe­ci­el, me­get skør si­de, fol­det ud for at gø­re den me­get stør­re end sel­ve bo­gen,” si­ger Pel­ling. ”Den har en me­get mystisk sam­ling af di­a­gram­mer, der har in­spi­re­ret til tu­sind­vis af te­o­ri­er. Der er bor­ge med sær­præ­ge­de “sva­le­ha­le­kon­struk­tio­ner,” hvil­ket kan be­ty­de, at det kan dre­je sig om byg­nin­ger i det nord­li­ge Ita­li­en el­ler må­ske fran­ske Ni­ce”.

Den ufær­di­ge si­de

”Den­ne si­de har nog­le rø­de mær­ker. Det ser ud, som om for­fat­te­ren, der har skre­vet, pludselig har få­et travlt. Det er et lil­le glimt af til­bli­vel­sen af ma­nuskrip­tet. Pen­nen var end­nu ik­ke ble­vet op­fun­det, så rø­de stif­ter med bly­oxid blev brugt som “far­ve­bly­an­ter”.

To ek­sem­pla­rer af en kryp­to­bog blev fun­det i 1994.

De var på Bri­tish Li­brary og er bo­gen om Soy­ga, en af­hand­ling om magi fra 1500-tal­let, del­vist skre­vet i ko­de.

Den smuk­ke ka­len­der

“Den­ne si­de har et smukt må­ne­an­sigt i mid­ten og et di­a­gram med 12 nav­ne rundt om. Det kan væ­re må­ne- el­ler stjer­ne­tegn. Den er ble­vet ma­let tem­me­ligt i kraf­tig rød og blå far­ve. Den­ne si­de - og de til­stø­de­n­de si­der - har en­gang haft an­dre si­der mel­lem sig.”

Ana­to­mi­be­skri­vel­sen

“Det­te er en kvin­de med hæn­der­ne i en slags rør, og man­ge slags for­skel­li­ge ting fo­re­går. Det er mær­ke­ligt, bizart og fan­ta­stisk på sam­me tid. Den bed­ste te­o­ri kom­mer fra Re­ne Zand­ber­gen, som me­ner, at det hand­ler om me­di­cin­ske for­hold. “

Sid­ste si­de med mær­ke­lig tekst

“Den­ne si­de er for­skel­lig fra de an­dre. Selv­om det ik­ke lig­ner en ko­de, kan in­gen læ­se det. Hvor­for er et stort myste­ri­um. Jeg for­moder, at en tid­li­ge­re ejer har for­søgt at ret­te til et sprog, han tro­e­de det var, men har op­gi­vet det­te.”

Al-kin­di knæk­ke­de koder al­le­re­de i 800 e.kr.

Den ara­bi­ske ma­te­ma­ti­ker op­fandt tek­nik­ken med at ana­ly­se­re fre­kven­sen af bog­sta­ver for at lø­se ko­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.