DA­TE­RING AF SI­DER­NE I MA­NUSKRIP­TET

Videnskabens Største Mysterier - - Koder Voynichmanuskriptet -

Det hand­ler om or­ga­nis­mer­ne i ma­te­ri­a­let.

+ For­ske­re ved Uni­ver­si­ty of Arizo­na i USA har ana­ly­se­ret og da­te­ret ma­nuskrip­tet ved hjælp af kul­stof­me­to­den. Det er en præ­cis me­to­de til at be­stem­me al­de­ren på ting, der er op til 60.000 år gam­le. På jor­den er der tre na­tur­ligt fo­re­kom­men­de for­mer, el­ler iso­to­per, af kul­stof­fer: kul-12, kul-13 og kul-14. Kul-14 er kun til­gæn­ge­ligt i små mæng­der, men le­ven­de or­ga­nis­mer op­byg­ger ni­veau­er af dem he­le de­res liv. Når en or­ga­nis­me dør, fal­der kul­stof-14ni­veau­er­ne i en kendt ha­stig­hed, og det kan bru­ges til at be­reg­ne, hvor me­get tid der er gå­et si­den en plan­te el­ler et dyr dø­de. Da per­ga­ment­si­der­ne er la­vet af kal­ve­skind, kan de da­te­res ved hjælp af kul-14-me­to­den. Ana­ly­sen vi­ste, at si­der­ne var fra 1400’er­ne.

Kul­stof­me­to­den bru­ges til at da­te­re or­ga­nisk ma­te­ri­a­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.