FOR­STÅ KO­DE- ME­TO­DEN

Videnskabens Største Mysterier - - Koder Knæk Bibelkoden -

Så­dan fun­ge­rer tyd­ning med ELS.

+ En ræk­ke for­skel­li­ge me­to­der til tolk­ning af de for­mode­de skjul­te be­ske­der i Tora­en er ble­vet te­o­re­ti­se­ret gen­nem åre­ne, men Equi­di­stant Let­ter Sequen­ces har til­truk­ket størst op­mærk­som­hed (og gi­vet flest kon­tro­ver­ser). Ba­sis­be­gre­bet ELS fjer­ner al­le mel­lem­rum og tegn­sæt­nin­ger fra en re­li­gi­øs tekst (i det­te til­fæl­de de 78.064 he­bra­i­ske tegn i Før­ste Mo­se­bog) og ska­ber en strøm af uaf­brud­te tegn. Det øn­ske­de re­sul­tat af ELS er at fin­de to el­ler fle­re ord, der er tæt for­bun­det - der­for er bli­ver den­ne ka­rak­ter­strøm op­delt i et møn­ster med et kon­trol­le­ret an­tal ko­lon­ner el­ler linjer. Tag for ek­sem­pel Før­ste Mo­se­bog. Hvis du star­ter fra det før­ste T og hop­per 49 tegn frem er det 50. tegn et O. Hvis du hop­per yder­li­ge­re 49 tegn frem, kom­mer du til et R, og et sid­ste spring med sam­me læng­de ta­ger dig til H - hvil­ket gi­ver “Torh”, det he­bra­i­ske ord for Tora /Bi­bel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.