BE­SKYT­TET UN­DER JOR­DEN

Un­der 1. Ver­denskrig blev ste­nen an­bragt på en underjordisk jer­n­ba­ne­sta­tion.

Videnskabens Største Mysterier - - Koder Rosettestenen -

+ Un­der 1.Ver­denskrig var man ban­ge for, at Bri­tish Mu­se­ums gen­stan­de vil­le bli­ve be­ska­di­get, hvis det blev bom­bet, så man­ge af ar­te­fak­ter­ne flyt­te­de til an­dre ste­der. Ro­set­te­ste­nen var et af de fund, der blev flyt­tet i sik­ker­hed, og fra 1917 be­fandt den sig i to år på en af po­st­væ­se­nets jer­n­ba­ne­sta­tio­ner - et lil­le underjordisk tog­sy­stem. Ste­nen for­blev ube­ska­di­get, men man­ge an­dre gen­stan­de fik ska­der un­der trans­por­ten. Som føl­ge her­af blev der op­ret­tet et nyt de­par­te­ment, som skul­le sør­ge for re­pa­ra­tion og fast­læg­ge en politik for frem­ti­dens re­stau­re­rin­ger.

Ro­set­te­ste­nen blev om­hyg­ge­ligt ren­set og re­stau­re­ret af sam­me af­de­ling 1999.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.