9 COS­TA RICAS STO­RE STENKUGLER

In­gen for­står for­må­let med dis­se kæm­pe­kug­ler.

Videnskabens Største Mysterier - - Naturen Uforklarlige Fænomener -

Hvor­for be­slut­te­de folk i Cos­ta Ri­ca sig i sin tid til at hug­ger fle­re hund­re­der kæm­pe­kug­ler af sten? Det er li­ge så stort et myste­ri­um i dag ,som da de blev fun­det. De sto­re stenkugler i Cos­ta Ri­ca blev fun­det af Uni­ted Fru­it Com­pa­ny, da man be­ar­bej­de­de jor­den for at kun­ne dyr­ke ba­na­ner. Nog­le af kug­ler­ne var så sto­re som to me­ter i di­a­me­ter.

Kug­len er kendt som Las Bo­las og dens hi­sto­rie går til­ba­ge til om­kring 600-1000 e.kr. Hvad der gør løs­nin­gen af myste­ri­et sær­ligt ud­for­dren­de er, at der ik­ke fin­des nog­le skrift­li­ge kil­der om, hvem der la­ve­de kug­ler­ne. De span­ske bo­sæt­te­re sør­ge­de for, at den op­rin­de­li­ge be­folk­nings kul­tu­rarv ef­fek­tivt blev eli­mi­ne­ret.

En af de før­ste un­der­sø­gel­ser af ste­ne­ne blev ud­ført i 1943 af ar­kæ­o­lo­gen Do­ris Sto­ne, som do­ku­men­te­re­de, hvor­dan de lå i for­hold til hin­an­den. An­tro­po­log, pro­fes­sor Jo­hn Hoopes fra Uni­ver­si­ty of Kansas har af­vist de fle­ste te­o­ri­er om for­må­let med ste­ne­ne - især dem der ved­rø­rer for­s­vund­ne by­er og rum­ski­be. Han tog til Cos­ta Ri­ca 2012 for at vur­de­re de­res po­ten­ti­a­le til at op­nå ver­dens­arv-sta­tus. Unesco sat­te dem på li­sten i 2014.

DET FIN­DES IN­GEN SKIFTLIGE KIL­DER OM KUL­TU­REN OG DE MEN­NE­SKER, SOM SKAB­TE STE­NE­NE.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.