2 NAZCA-LINJER­NE

Sto­re fi­gu­rer er op­teg­net i det per­u­vi­an­ske sand af en tid­li­ge­re be­folk­ning - men in­gen ved hvor­for.

Videnskabens Største Mysterier - - Naturen Uforklarlige Fænomener -

Na­zca­linjer­ne er sto­re kunst­vær­ker op­teg­net på de per­u­vi­an­ske slet­ter og om­rå­det ud­gør 450 kva­drat­ki­lo­me­ter af den vidst­strak­te kyst­linje. De sto­re geo­me­tri­ske møn­stre be­står af linjer og teg­nin­ger af dyr, plan­ter og sjæld­ne men­ne­ske­li­ge fi­gu­rer. De kan stu­de­res fra et ud­kig­stårn, men ses bedst læn­ge­re op­pe fra. Det me­nes, at linjer­ne blev la­vet af Na­zca­fol­ket over en pe­ri­o­de på tu­sin­de år - mel­lem 500 f.kr. og 500 e.kr. - men in­gen ved hvor­for. På trods af de­res ver­dens­arvs­sta­tus har de per­u­vi­an­ske myn­dig­he­der haft svært ved at be­skyt­te linjer­ne. Iføl­ge per­u­vi­ansk lov, som hjæl­per de jord­lø­se, be­hø­ver man kun at op­hol­de sig én dag på et sted for at gø­re krav på jor­den. I 2013 kom der rap­por­ter om, at be­sæt­te­re op­dræt­te­de gri­se på are­a­ler­ne. De me­ner, at de har ret til at op­hol­de sig på det uop­dyr­ke­de om­rå­de, og den fat­ti­ge be­folk­ning vok­ser hur­tigt dis­se ste­der-.

Sam­ti­dig for­sø­ger ar­kæ­o­lo­ger at stu­de­re linjer­ne, in­den de øde­læg­ges. Tid­li­ge te­o­ri­er om at linjer­ne var en del af en astronomisk ka­len­der, er ble­vet af­vist, og si­den 1997 har for­ske­re fra Peru og Tys­kland ar­bej­det sam­men for at af­slø­re hi­sto­ri­en bag og kul­tu­ren hos de men­ne­sker, der skab­te dem. Hvor­dan le­ve­de de? Og hvad ske­te der med dem? Ya­ma­ga­ta Uni­ver­si­ty i Ja­pan op­ly­ste i 2012, at det vil­le åb­ne et forsk­nings­cen­ter på ste­det som en del af et 15-årigt pro­jekt, der skal ana­ly­se­re de 1.000 ”teg­nin­ger”.

Na­zca­linjer­ne er ble­vet be­va­ret på grund af et tørt, vindstil­le kli­ma.

Na­zcaør­ke­nen har en tem­pe­ra­tur på ca. 25 gra­der he­le året.

TID­LI­GE­RE TE­O­RI­ER OM AT LINJER­NE VAR EN DEL AF EN ASTRONOMISK KA­LEN­DER ER BLE­VET AF­VIST.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.