OP­RIN­DE­LI­GE PRO­TE­I­NER

For­ske­re har stu­de­ret, hvor­dan for­gæn­ger­ne til vo­res nu­væ­ren­de pro­te­i­ner så ud.

Videnskabens Største Mysterier - - Naturen Livets Oprindelse -

+ DNA- deoxy­ri­bonucleic acid - kal­des of­te li­vets ko­de. Det fin­des hos al­le le­ven­de ting og må væ­re kom­met til ret tid­ligt. Men der fin­des an­dre mo­le­ky­ler, der har ek­si­ste­ret mindst li­ge så læn­ge: pro­te­i­ner. Du ken­der må­ske pro­te­i­ner som de mo­le­ky­ler, der op­byg­ger vo­res mus­k­ler, men de er me­re end det. De er ar­bejds­styr­ken i vo­res cel­ler, og der er man­ge af dem - al­le med eget an­svar. De hen­ter og bæ­rer min­dre mo­le­ky­ler, mod­ta­ger be­ske­der til an­dre cel­ler, for­sva­rer de­res om­rå­der mod bak­te­ri­er og hjæl­per med at la­ve nyt DNA. Så uden pro­te­i­ner vil­le det tid­li­ge liv ik­ke væ­re kom­met langt. Pro­te­i­ner er la­vet af simp­le hjæl­pe­stof­fer kal­det ami­no­sy­rer, der kan væ­re dan­net af ke­mi­ske pro­ces­ser i de op­rin­de­li­ge ha­ve. At stu­de­re struk­tu­rer­ne i op­rin­de­li­ge - pri­mor­di­a­le - pro­te­i­ner kan for­tæl­le me­get om, hvil­ke op­ga­ver de kan ha­ve ud­ført, og hvor tid­li­ge cel­ler­ne var. Men fi­re mil­li­ar­der år gam­le pro­te­i­ner er ik­ke ble­vet be­va­ret i fos­si­le fund. Så for­ske­re har for­søgt at gen­dan­ne dem i la­bo­ra­to­ri­et ved at ar­bej­de “bag­læns” fra pro­te­i­ner­ne i mo­der­ne cel­ler. Span­ske og ame­ri­kan­ske for­ske­re “gen­star­te­de” pro­te­i­ner ba­se­ret på op­lys­nin­ger ind­sam­let fra mo­der­ne ver­sio­ner af evo­lu­tio­næ­re, an­tik­ke pro­te­i­ner kal­det thi­o­redoxi­ner i 2013. Thi­o­redoxi­ner er til­gæn­ge­li­ge på al­le li­vets om­rå­der, hvil­ket ty­der på, at de kan ha­ve væ­ret til ste­de i nog­le af de tid­lig­ste or­ga­nis­mer. Ved at ska­be pro­te­i­ner i la­bo­ra­to­ri­et var for­sker­ne i stand til at af­læ­se 3D-mo­del­ler (og det vi­ste sig, at de mo­der­ne mod­styk­ker ik­ke hav­de æn­dret sig me­get) og se, hvor­dan pro­te­i­ner­ne kla­re­de sig i for­skel­li­ge mil­jø­er. De gam­le thi­o­redoxi­ner var ro­bu­ste mo­le­ky­ler med ev­nen til at over­le­ve un­der van­ske­li­ge for­hold, som f.eks. de su­re ha­ve, vi tror, de kan væ­re op­stå­et i.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.