NY­E­RE OP­DA­GEL­SER

Vi fin­der sta­dig “nye dyr” i na­tu­ren.

Videnskabens Største Mysterier - - Naturen Jagten På Mystiske Dyr -

Sa­o­la, et stort an­ti­l­ope-lig­nen­de hvir­vel­dyr re­la­te­ret til kvæg, blev op­da­get i Viet­nam i 1992. Det er et af de stør­ste over­le­ven­de pat­te­dyr, fun­det for ny­lig. Selv­om den of­te om­ta­les som et ek­sem­pel på, hvor­dan “nye”, sto­re dyr - og der­med mu­li­ge kryp­ti­der - sta­dig kan fin­des, blev det ik­ke rap­por­te­ret “anek­do­tisk” før dets op­da­gel­se. Det var al­drig en kryp­tid.

Oka­pi - et med­lem af giraf­fa­mi­li­en, som le­ver i skov - blev op­da­get af Sir Jo­hn­ston 1901 på jagt ef­ter et “sko­væ­sel”, der var ble­vet rap­por­te­ret af Hen­ry Mor­ton Stan­ley i 1887. Op­da­gel­sen af Oka­pi er of­te ble­vet fejret som den ul­ti­ma­ti­ve kryp­tozoo­lo­gi­ske suc­ces­hi­sto­rie.

Højlands­man­ga­bey le­ver i træ­er­ne i Tan­za­nia og blev navn­gi­vet i 2005. Hvad der gør den in­ter­es­sant for kryp­tozoo­lo­ger er, at den blev op­da­get, ef­ter at dy­re­pas­ser Tim Da­ven­port un­der­søg­te ryg­ter i lo­kal­be­folk­nin­gen om en usæd­van­lig sky abe i om­rå­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.