UDFORSKET!

Videnskabens Største Mysterier - - Naturen Jagten På Mystiske Dyr -

DNA- DATABASE HJÆL­PER FORSK­NIN­GEN.

+ Se­kven­te­ring af DNA fra hår, fjer, skind og knog­ler er vig­tig for at afgøre, om en prø­ve kom­mer fra et uop­da­get, mystisk dyr. Den­ne forsk­ning er ble­vet let­te­re gen­nem Gen­bank, en kæmpe on­li­ne-res­sour­ce med ge­ne­tisk information. Den in­de­hol­der de ge­ne­ti­ske koder for me­re end 300.000 or­ga­nis­mer - per­fekt til at kon­trol­le­re prø­ver fra fund på jor­den. An­ven­del­sen er stærkt sti­gen­de, da da­ta­ba­sen for­dob­les i stør­rel­se hver 18 må­ned.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.