ER DET BA­RE RYG­TER?

Ideer om mysti­ske dyr er ble­vet spredt i ge­ne­ra­tio­ner.

Videnskabens Største Mysterier - - Naturen Jagten På Mystiske Dyr -

+ Nog­le for­ske­re og skep­ti­ke­re hæv­der, at kryp­ti­ler er pro­duk­ter af tra­di­tion og psy­ko­lo­gi - det er ideer og ryg­ter, der er vok­set gen­nem ge­ne­ra­tio­ner. Mo­der­ne hi­sto­ri­er om søuhy­rer kom­mer f.eks. fra myter. Det­te blev un­der­søgt af Mi­chel Meur­ger og Clau­de Gag­non i “Ma­ri­ti­me Monu­ments - en tvær­kul­tu­rel ana­ly­se”. De hæv­der, at myten om hav­mon­stre er for­bun­det med fo­re­stil­lin­ger om, at bøl­ger­ne er bund­lø­se og ik­ke gi­ver de dø­de fra sig. Det­te er først i ny­e­re tid ble­vet til be­skri­vel­ser af rig­ti­ge mon­stre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.