HVOR­FOR ER PLAN­TER GIF­TI­GE?

De ser smuk­ke ud og duf­ter skønt, men ik­ke al­le plan­ter er li­ge til­lok­ken­de - man­ge pro­du­ce­rer gif­ti­ge, ke­mi­ske for­bin­del­ser.

Videnskabens Største Mysterier - - Naturen Jagten På Mystiske Dyr - TEKST Ste­ve Pa­ris

Gå ind i en bu­tik og den sto­re mæng­de mad kan nemt få dig til at tro, at he­le ver­den er åben, og at vi, ar­ten øverst i fø­de­kæ­den, kan spi­se alt, hvad vi ser. Men det er langt fra sandt. Vi har for­dø­jel­ses­sy­ste­mer, der ik­ke er i stand til at for­ar­bej­de vis­se plan­ter, og an­dre plan­ter kan dræ­be os, hvis vi spi­ser dem.

Men hvor­for er nog­le plan­ter far­li­ge? For at und­gå at bli­ve spist. Mens nog­le plan­ter har ud­vik­let harm­lø­se kneb til at af­vi­se sult­ne dyr, pro­du­ce­rer an­dre gift­stof­fer, der dræ­ber dyr, der er dum­me nok til at gum­le på dem. Nog­le af dis­se po­ten­ti­el­le mor­de­re ser over­ra­sken­de ind­by­den­de ud. For ek­sem­pel ne­rie (ne­ri­um ole­an­der), en ha­ve­plan­te med smuk­ke ly­se­rø­de blom­ster. Den in­de­hol­der ole­an­drin, (di­gi­ta­lis­gly­ko­si­der). Hvis du spi­ser det, kan det for­år­sa­ge ur­e­gel­mæs­sig hjer­te­ryt­me, kram­per og end­da død.

For­di vi er tæn­ken­de væ­se­ner, har vi ud­vik­let så­dan­ne gift­stof­fer til an­dre for­mål. For ek­sem­pel er gif­ti­ge plan­ter ble­vet brugt på en “hu­man” må­de i for­bin­del­se med døds­straf. Den græ­ske fi­lo­sof So­kra­tes ind­t­og en dø­de­lig do­sis gift ef­ter at væ­re ble­vet dømt til dø­den. Men vi kan og­så ube­vidst bli­ve of­re for plan­ters far­li­ge tok­si­ner, hvil­ket Abra­ham Lin­colns mor op­da­ge­de, da hun drak mælk fra en ko, der hav­de spist hvid age­rat­i­na. Gif­ten blev ud­skilt i mæl­ken. Den dø­de­li­ge mælk dræbte hen­de og ef­ter­lod den kom­men­de præ­si­dent mo­der­løs i en al­der af ba­re ni år.

Når plan­ter ud­vik­ler tok­si­ner for at und­gå at bli­ve spist, vil dyr i mil­jø­et sand­syn­lig­vis ud­vik­le en re­si­stens over for så­dan­ne tok­si­ner. Men det vil igen med­fø­re, at plan­ten ud­vik­ler end­nu stær­ke­re gift­stof­fer. Igen skal dy­ret til­pas­se sig. På den må­de har de to ar­ter ud­vik­let en slags kaprust­ning.

Men ro­lig - an­tal­let af men­ne­ske­li­ge døds­fald for­år­sa­get af gif­ti­ge plan­ter er me­get be­græn­set.

Ri­si­ko­en i Eu­ro­pa er så lil­le, at der ik­ke fin­des sta­ti­stik­ker.

Gif­ti­ge plan­te­ek­strak­ter kan væ­re te­ra­pe­u­ti­ske, når de an­ven­des kor­rekt..

For ek­sem­pel har cu­ra­re væ­ret an­vendt som mu­skel­af­slap­pen­de mid­del.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.