Hvor­for gri­ner vi?

Fra et lil­le fnis til en brø­len­de lat­ter - hvor­for gri­ner vi men­ne­sker? Vi un­der­sø­ger de vi­den­ska­be­li­ge hem­me­lig­he­der bag et godt grin.

Videnskabens Største Mysterier - - Videnskabens Største Mysterier Indhold - TEKST Dom Re­seigh- Lin­coln

Gri­ner du i 15 mi­nut­ter, bræn­der du ca. 40 kal­o­ri­er.

Men tving dig ik­ke til at gri­ne - virk­nin­gen kom­mer kun fra æg­te lat­ter.

Grin er en af de mest in­stink­ti­ve re­ak­tio­ner, vi ken­der. Men hvad for­år­sa­ger den? Er en sær­lig sans for hu­mor en ge­ne­tisk funktion el­ler no­get, der ud­vik­ler sig gen­nem for­hol­de­ne i vo­res mil­jø?

Som barn be­gyn­der vi at re­a­ge­re med lat­ter ef­ter 8-16 uger. Et barns ev­ne til at smi­le og gri­ne be­trag­tes som et vig­tigt ud­vik­lings­sta­di­um, for­di det er en tid­lig form for kog­ni­tiv re­spons.

“Lat­ter og smil be­gyn­der ut­ro­ligt tid­ligt,” si­ger Dr. Ca­s­par Ad­dy­man, ba­by­for­sker ved Birk­beck Col­le­ge i Lon­don. “Du kan ik­ke la­de væ­re med at le, når et spæd­barn be­gyn­der at gri­ne, hvil­ket er vær­di­fuldt for at ud­vik­le ev­nen til at in­ter­a­ge­re med an­dre men­ne­sker.”

Hvor­for er lat­ter så smit­som? Po­si­ti­ve ud­brud trig­ger hjer­nens præ­mo­to­ri­ske cor­tex. Pro­fes­sor Sop­hie Scott ved Uni­ver­si­ty Col­le­ge i Lon­don me­ner, at lat­ter er et grund­læg­gen­de aspekt af mennesket.

“Den­ne hjer­ne­re­ak­tion, der au­to­ma­tisk får os til at smi­le el­ler gri­ne, gi­ver os mu­lig­hed for at re­flek­te­re an­dres ad­færd og hjæl­pe os til at in­ter­a­ge­re so­ci­alt,” skrev hun i Jour­nal of Neu­rosci­en­ce. “Det kan og­så spil­le en vig­tig rol­le i op­byg­nin­gen af stær­ke bånd in­den for en grup­pe.”

Med et smil sen­der vi et pri­mi­tivt sig­nal til dem om­kring os: at alt er godt.

Men kan en sans for hu­mor væ­re ge­ne­tisk? I en un­der­sø­gel­se på St. Tho­mass Ho­spi­tal i Lon­don i 2000 blev 127 par te­stet for at se, hvor­dan de re­a­ge­re­de in­di­vi­du­elt på en ræk­ke sjove bil­le­der. Forsk­nin­gen be­kræf­te­de, at mil­jø­fak­to­rer, sna­re­re end ge­ne­ti­ske egen­ska­ber, sty­re­de en per­sons sans for hu­mor.

Et godt grin gør li­vet let­te­re, si­ges det. Dr. Lee Berk, pro­fes­sor ved Uni­ver­si­ty of Ca­li­for­nia, er enig. Hun for­kla­rer, at de ke­mi­ske re­ak­tio­ner, der ska­ber lat­ter, er nøg­len til et læn­ge­re og sun­de­re liv. Man­ge ge­lo­to­lo­ger (dem der stu­de­rer lat­ter) me­ner, at lat­ter ik­ke kun gi­ver en fø­lel­se af vel­væ­re, det kan og­så hjæl­pe med at be­hand­le fy­sisk og psy­kisk syg­dom.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.