Uf­fing­tons hem­me­lig­he­der

HVOR­DAN SKABTES DEN HVI­DE HEST?

Videnskabens Største Mysterier - - Videnskabens Største Mysterier Indhold -

+ Den hvi­de hest i Uf­fing­ton blev skabt ved hjælp af en me­to­de til at gra­ve grøf­ter. Det un­der­lig­gen­de kridt var ik­ke tæt nok på over­fla­den, så kridt fra et an­det sted blev brugt til at fyl­de op. Det­te be­tød, at af fi­gu­ren kun­ne hol­de i man­ge hund­re­de år på trods af over­vækst og vejr.

JERNALDERSTIL

For­men har lig­he­der med af­bild­nin­ger på mønt­er fra Eng­land i det før­ste år­hund­re­de e.kr., så­vel som med et he­ste­sym­bol på et he­stes­pand fra Mar­l­bor­oug­her.

KELTISKT OP­RIN­DEL­SE

Det sti­li­se­re­de bil­le­de af en hest - det vink­le­de ho­ved, de ud­strak­te ben og den ud­strak­te krop - an­ty­der en kel­tisk op­rin­del­se og mu­lig stam­me­sym­bo­lik.

PAS PÅ DRAGER

I nær­he­den lig­ger Dra­ge­høj­en, en flad høj med et hvidt felt, hvor St. Ge­org skul­le ha­ve ud­s­py­dt blod fra et myto­li­gisk uhy­re.

THE MANGER

I 1800-tal­let var der “oste­tril­le­ri” på den­ne si­de af da­len, kendt som The Manger, hvor man sag­de, at he­sten spi­ste.

Kridt­he­ste i bak­ker er ik­ke unik­ke for Stor­bri­tan­ni­en Stor­brit

Der er ek­semp­ler i Me­xi­co, Tu­nesi­en, Slovaki­et og an­dre ste­der, men de har al­le mo­der­ne op­rin­del­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.