Gå­den om Li­ne­ar B

Den­ne skrift fra Kre­ta for­vir­re­de eks­per­ter i år­ti­er, og dens hem­me­lig­he­der var svæ­re at af­slø­re.

Videnskabens Største Mysterier - - Videnskabens Største Mysterier Indhold - TEKST Tim Hardwi­ck

Ind­hol­det af Li­ne­ar B-tav­ler­ne vi­ste sig at væ­re uin­spi­re­ren­de.

Der var in­gen po­esi, in­gen even­tyr om epi­ske præ­sta­tio­ner - det var mest om enk­le ad­mi­ni­stra­ti­ve op­ga­ver.

Den græsk ø Kre­ta er be­rømt for si­ne fan­ta­sti­ske stran­de, stor­slå­e­de bjer­ge, fro­di­ge da­le og blom­stren­de by­er. Man­ge be­sø­gen­de ser øen som sit eget lil­le uni­vers, det vil­le ta­ge et helt liv til at ud­for­ske, og hvis man ar­bej­der med at ty­de Eu­ro­pas æld­ste skrift­s­prog vil det kræ­ve fle­re li­ve ba­re at rid­se lidt i over­fla­den til myste­ri­et om Kre­tas hi­sto­ri­ske skat­te.

Det var i 1900, at den be­røm­te bri­ti­ske ar­kæ­o­log Sir Art­hur Evans køb­te et styk­ke jord på den nord­li­ge kyst på Kre­ta, til­truk­ket af in­ten­si­ve stu­di­er af ar­te­fak­ter fra bron­ze­al­de­ren og ægæ­i­ske mønt­er. Evans hav­de læn­ge ment, at en in­skrip­tion på en sten fun­det på øen var my­kensk, hvil­ket ty­de­de på, at den an­tik­ke græ­ske ci­vi­li­sa­tion op­stod på Kre­ta, sna­re­re end på fast­lan­det, som man tra­di­tio­nelt hav­de tro­et. På trods af den spænd­te po­li­ti­ske si­tu­a­tion om­kring op­ret­tel­sen af den nye kre­ti­ske stat fik Evans en­de­lig til­la­del­se til at kø­be jord. Han sik­re­de sig en grup­pe lo­ka­le ar­bej­de­re og be­gynd­te straks ud­grav­nin­gen af Knos­sos, som skul­le bli­ve hans livs­værk.

Til sin egen over­ra­skel­se fandt Evans snart, hvad han men­te var den le­gen­da­ri­ske kong Mi­nos pa­lads, den kon­ge, der om­ta­les af den græ­ske dig­ter Ho­mer og da­te­res til 1700 f.kr. Det­te var ste­det for den død­brin­gen­de la­byrint, hvor den fryg­te­li­ge Mi­no­taurus be­fandt sig og ka­ste­de sig over al­le, der trå­d­te ind i hans hu­le. Men det var og­så ste­det for et fem og et halvt hektar stort

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.