HEM­ME­LI­GE DO­KU­MEN­TER

Cia-do­ku­men­ter vi­ser, at him­me­len var fyldt med fly­ven­de tal­ler­ke­ner i 1950’er­ne - de var ba­re ik­ke æg­te.

Videnskabens Største Mysterier - - Rummet Ufo-videnskab -

+ Hem­me­li­ge mi­li­tæ­re pro­jek­ter er of­te for­kla­rin­gen på Ufo-ob­ser­va­tio­ner. I de se­ne­ste år­ti­er har fri­giv­ne do­ku­men­ter vist, at for­skel­li­ge lan­de ver­den over har de­sig­net, byg­get og te­stet fly­ve­ma­ski­ner, der me­get lig­ner fly­ven­de tal­ler­ke­ner. Un­der an­den ver­denskrig te­ste­de ty­sker­ne et fly med run­de vin­ger. Det blev de­sig­net af Art­hur Sa­ck og kendt som Sa­ck AS- 6. Det be­stod af de­le fra be­ska­di­ge­de fly. Med et vin­ge­spænd på fem me­ter blev der gjort fle­re for­søg på at få det i luf­ten i 1944, men ma­ski­nen blev ska­det un­der et an­greb og eks­plo­de­re­de. Og­så i USA eks­pe­ri­men­te­re­de fly­ud­vik­le­re un­der 2. Ver­denskrig. Char­les H Zim­mer­man de­sig­ne­de Vought V-173, kal­det “The Flying Pan­ca­ke”. Jom­fru­flyv­nin­gen i novem­ber 1942 blev fulgt op af næ­sten 200 tu­re, og de til­trak me­get op­mærk­som­hed fra de om­kring­lig­gen­de by­er. Blandt an­det blev der rap­por­te­ret om en for­modet UFO. I be­gyn­del­sen af den kolde krig ske­te der et løft i ud­vik­lin­gen af “tal­ler­ken­lig­nen­de” fly. I 50’er­ne præ­sen­te­re­de den fran­ske fly­de­sig­ner René Couzi­net et far­tøj, der kun­ne lig­ne no­get fra en sci­en­ce fi­ction-film. To mod­sat-ro­te­ren­de ski­ver skul­le dre­je og gi­ve løf­te­kraft, mens pi­lo­ten sad i en glas­bob­le ne­de­nun­der. Couzi­net la­ve­de en 3: 5- ska­la træ­mo­del, men fik ik­ke fi­nan­si­e­ret en pro­to­ty­pe. Do­ku­men­ter fri­gi­vet af CIA i 1999 af­slø­re­de og­så, at bri­ter, ca­na­di­e­re og ame­ri­ka­ne­re i hem­me­lig­hed ar­bej­de­de på eks­pe­ri­men­tel­le “un­der­kop­for­me­de” far­tø­jer i 50’er­ne. Må­let var en ma­ski­ne, der kun­ne hæ­ve sig lodret. Me­get af forsk­nin­gen blev ud­ført af flypro­du­cen­ten Avro Ca­na­da. Do­ku­men­ter­ne vi­ser, at man for­søg­te at byg­ge en rund “Avro­car”, der kun­ne fly­ve så højt som 30.000 me­ter. En pro­to­ty­pe blev vist i Tor­on­to Air­port i 1959, men på trods af et fyl­digt bud­get, kun­ne man få styr på sta­bi­li­te­ten og pro­jek­tet blev op­gi­vet i 1960.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.