5 MÆR­KE­LI­GE FOBIER

De kan vir­ke un­der­li­ge, men der er grun­de til ang­sten.

Videnskabens Største Mysterier - - Mennesket Fobier -

COULROFOBI FRYGT FOR KLOVNE

+ Man­ge er ban­ge for klovne. Mennesket har ud­vik­let sig til at væ­re me­get føl­somt over­for an­dres an­sig­ter, så det er må­ske de gro­te­ske, over­drev­ne træk hos klovne, der gi­ver nog­le angst.

EMETOFOBI ANGST FOR AT KA­STE OP

+ Opkast er hjer­nens løs­ning på for­gift­ning - hvil­ket selv­føl­ge­lig er far­ligt. Nog­le hjer­ner er me­get be­vid­ste om den­ne trus­sel, og der­for er de ban­ge for at ka­ste op.

PUPAFOBI ANGST FOR DUK­KER

+ Duk­ker lig­ner of­te men­ne­sker, men med over­drev­ne el­ler iøj­ne­fal­den­de an­sigtse­gen­ska­ber. Li­ge­som med klovne re­a­ge­rer folk nor­malt ne­ga­tivt på men­ne­ske­li­ge karakterer, der er ure­a­li­sti­ske.

HYLOFOBI ANGST FOR SKOV

+ Sko­ve er of­te far­li­ge og skræm­men­de ste­der i even­tyr. Må­ske kom­mer den­ne fo­bi fra, at folk en­gang le­ve­de i åb­ne land­ska­ber og der­for var ban­ge for sko­ve og luk­ke­de rum.

PARASKAVEDEKATRIAFOBI ANGST FOR FRE­DAG DEN 13.

+ Fre­dag den 13. er ble­vet så al­min­de­lig at re­fe­re­re til som en dag, hvor der sker dår­li­ge ting, og det er ik­ke un­der­ligt, at nog­le men­ne­sker be­gyn­der at fryg­te den!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.