ME­NIN­GEN MED SFINK­SEN

De­bat­ten om Sfink­sens sym­bol­ske be­tyd­ning er fort­sat i gang.

Videnskabens Største Mysterier - - Antikkens Verden Hvor Gammel Er Sfinksen? -

FA­RAO CREFREN

Sf­nik­sens nu­væ­ren­de ho­ved er ty­de­lig­vis et dy­na­sti-ho­ved. Ægyp­ter­ne me­ner, at den blev skabt som en hyl­dest til fa­rao Che­fren. Når det gæl­der om at ud­tryk­ke kon­ge­lig magt, er der ik­ke no­get bed­re end en enorm sym­bolsk sta­tue med myto­lo­gisk tyng­de.

LØVEHOVED

Hvis ho­ve­d­et op­rin­de­ligt var en lø­ve, kun­ne det væ­re et magtsym­bol - en græn­se mel­lem Øv­re Egyp­ten (Ni­len syd for Giza) og Ned­re Egyp­ten (Nil­del­ta­et), som var de to tra­di­tio­nel­le kon­ge­ri­ger i for­hi­sto­ri­ske ti­der. De blev sam­let un­der dy­na­sti­et Egyp­ten un­der en fa­rao.

UNDERJORDISK GUD

An­dre for­ske­re har an­ty­det, at det men­ne­ske­li­ge ho­ved er en se­ne­re justering. Ro­bert Temp­le me­ner, at Sfink­sen op­rin­de­ligt var en sta­tue af Anu­bis, som var den egyp­ti­ske un­derjor­di­ske gud. Han be­skyt­te­de og sty­re­de de dø­des ån­der.

DEN OPSTIGENDE SOL

Sfink­sen ven­der mod øst for at mø­de den sti­gen­de sol. Hvis Sfink­sen ek­si­ste­re­de om­kring 10.000 f.kr., vil­le so­len stå op i lø­vens stjer­ne­tegn. Der­for kan lø­ven kob­les sam­men med de føl­gen­de jævn­døgn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.