MYTER OM STE­NE­NE

Uden kon­kret kend­skab til for­må­let med Stonehenge op­står en over­flod af te­o­ri­er.

Videnskabens Største Mysterier - - Antikkens Verden Stonehenges Hemmeligheder -

MAGISK FLYTNING

+ 1100-tals præ­sten Geof­frey of Mon­mouth kun­ne for­tæl­le hi­sto­ri­er! Om­kring 1136 nedskrev han en hi­sto­rie, som han hæv­de­de var over­sat fra en gam­mel bog om de bri­ti­ske kon­ger. Blandt hi­sto­ri­er­ne er, at trold­man­den Mer­lin flyt­te­de en irsk sten­cir­kel til det sted, hvor en bri­tisk adels­mand var ble­vet myr­det.

HJÆLP UDE­FRA

+ Tid­li­ge hi­sto­ri­er gik ud på, at bri­ter­ne var for vil­de og pri­mi­ti­ve til selv at kun­ne byg­ge Stonehenge, så de måt­te ha­ve få­et hjælp ude fra. I 1953 blev der fun­det et tegn af en kniv på en af ste­ne­ne. Den så ud til at lig­ne kni­ve som græker­ne brug­te, og nog­le så det som et tegn på, at der var kom­mer hjælp fra den an­den si­de af ha­vet.

OFFERPLADS

+Myten om, at Stonehenge var et dru­i­de-tem­pel, hvor præ­ster­ne ud­før­te fryg­te­li­ge of­rin­ger, er en dybt for­ank­ret te­o­ri fra 1600-tal­le. Dru­i­der­ne var en

T sekt, der ope­re­re­de på Juli­us Ca­es­ars tid - men ef­ter at det er ble­vet an­slå­et, at Stonehenge er langt æl­dre, hol­der den­ne myte alt­så ik­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.