UDFORSKET!

LI­NE­AR B VAR IK­KE EKS­KLU­SIVT FOR KNOS­SOS.

Videnskabens Største Mysterier - - Koder Tydningen Af Linear B -

be­gyn­del­sen af 1950’er­ne blev der fun­det fle­re Li­ne­ar B-tav­ler uden for Knos­sos, der stam­mer fra for­skel­li­ge for­hi­sto­ri­ske ste­der på det græ­ske fast­land. Re­sul­ta­ter­ne vil­le utvivl­s­omt ha­ve ir­ri­te­ret Sir Art­hur, men det var den­ne be­gi­ven­hed, der fik Ven­tris til at op­gi­ve sin tro på, at skrif­ten kun­ne væ­re etruskisk. Det­te før­te til, at han i ste­det kun­ne for­bin­de vis­se grup­per af sym­bo­ler med nav­ne på by­er og ste­der på Kre­ta.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.