7 GENOPSTANDNE CIKADER

De våg­ner til li­ve ef­ter 17 år - men hvor­for og hvor­dan?

Videnskabens Største Mysterier - - Naturen Uforklarlige Fænomener -

I 2013 HAV­DE MAN IK­KE SET DEM SI­DEN 1996, MEN DEN SOM­MER DUK­KE­DE MIL­LI­AR­DER OP.

Halv­voks­ne kom­mer de frem fra de­res mørke hvi­le­sted ef­ter at ha­ve slum­ret i 17 år. De kom­mer i en stø­jen­de sværm på jagt ef­ter en part­ner. Nej, det er ik­ke te­e­na­ge­re på vej til en fest - det er cikader.

Pe­ri­o­di­ske cikader er nor­malt stil­le og ale­ne - de til­brin­ger ti­den ned­gra­vet i jor­den. De le­ver læn­ge og bli­ver først køns­mod­ne i lø­bet af de­res 17. år. Om som­me­ren, det på­gæl­den­de år, sker der imid­ler­tid ting og sa­ger. Al­le flyver rundt og sø­ger en part­ner. To el­ler tre uger se­ne­re dør de og ef­ter­la­der re­sul­ta­tet af de­res kær­lig­hed. Bør­ne­ne kry­ber ned i jor­den for at star­te livs­cy­klus­sen igen.

Spørgs­må­let er: Hvor­for og hvor­dan gør de det? Ef­ter et par da­ge i jor­den vil­le du sik­kert ha­ve svært ved at hol­de styr på ti­den. Men ik­ke den­ne ban­de. I 2013 var de ik­ke set si­den 1996, men den som­mer duk­ke­de mil­li­ar­der af magi­ci­ca­da sep­ten­de­cim - ef­ter pla­nen - op for at pro­du­ce­re ci­ka­debørn over det øst­li­ge USA. Det bli­ver end­nu me­re mystisk. Mens 17-åri­ge cikader bo­sæt­ter sig i de nor­døst­li­ge sta­ter, er de me­re sy­døst­li­ge sta­ter sår­ba­re over for in­va­sion hvert 13.år. Hvad er for­bin­del­sen mel­lem 13 og 17? De er beg­ge prim­tal.

Det­te før­te til for­sker­ne at tæn­ke på, at ud­vik­lin­gen af ci­ka­der­nes livs­cy­klus kun­ne hæn­ge sam­men med mu­lig­he­den for at und­gå at kol­li­de­re med rov­dyr. Bå­de 13 og 17 har kun to fak­to­rer. Så cikader var væk fra de­res fjen­der, der hav­de to- el­ler tre- åri­ge livs­cy­klus­ser. De und­gik fak­tisk et­hvert rov­dyr med en livs­cy­klus på me­re end et år og kor­te­re end de­res eget. Et godt trick, men det er sta­dig uklart, hvor­dan de hol­der øje med ti­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.