Fakta om li­vets op­rin­del­se #03

Videnskabens Største Mysterier - - Naturen Livets Oprindelse -

Det er et myste­ri­um, hvor­dan det al­ler­før­ste liv vi­dere­før­te si­ne in­for­ma­tio­ner. DNA er kom­pli­ce­ret og skal sam­ar­bej­de med li­ge så kom­plek­se pro­te­i­ner for at ko­pi­e­re sig selv, så de før­ste ge­ne­ti­ske mo­le­ky­ler må ha­ve væ­ret enk­le­re og selv­re­pro­du­ce­ren­de. Men hvor­dan frem­stil­les et selv­pro­du­ce­ren­de mo­le­ky­le?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.