DE 5 MEST SAND­SYN­LI­GE

Kryp­tozoo­lo­ger hæv­der, at der er usæd­van­ligt man­ge mysti­ske dyr. Det me­ste er anek­do­ter, som er me­get lidt sand­syn­li­ge. Men et lil­le an­tal hi­sto­ri­er ta­ges al­vor­ligt af man­ge men­ne­sker - og­så an­er­kend­te zoo­lo­ger. Dis­se fem er de mest sand­syn­li­ge kryp­ti­der:

Videnskabens Største Mysterier - - Naturen Jagten På Mystiske Dyr -

ORANG PENDEK

Den­ne rø­de el­ler bru­ne pri­mat si­ges at lig­ne en or­angutang, men har me­re men­ne­ske­li­ge træk. Den fin­des kun på Su­ma­tra, er ble­vet set af på­li­de­li­ge vid­ner og le­ver i et tæt sko­v­mil­jø. Nog­le for­ske­re har fo­re­slå­et en for­bin­del­se med den for­mode­de ud­dø­de Ho­mo Fl­o­re­si­en­sis.

LOCH NESS-UHYRET

Ob­ser­va­tio­ner er ble­vet rap­por­te­ret fle­re gan­ge si­den 30’er­ne. Te­o­ri­er ty­der på, at det kan væ­re en sva­neøg­le, en lang­hal­set sæl el­ler et kæmpe sa­la­man­der.

BIG­FOOT

Den­ne iko­ni­ske kryp­til er ble­vet rap­por­te­ret set i he­le Nor­da­me­ri­ka. For­skel­le­ne mel­lem rap­por­ter­ne har ført til spe­ku­la­tio­ner om for­skel­li­ge ar­ter el­ler un­de­rar­ter. På trods af et stort an­tal på­stå­e­de ob­ser­va­tio­ner har al­le fo­tos, spor og Dna-be­vi­ser ind­til vi­de­re vist sig at væ­re fal­ske el­ler ufuld­stæn­di­ge.

YE­TI

Det­te væ­sen i Hi­ma­laya lig­ner i føl­ge fle­re rap­por­ter en kæm­pea­be. Imid­ler­tid er der sand­syn­lig­vis ta­le om bjør­ne el­ler an­dre kend­te pat­te­dyr.

PUNGULV EL­LER TASMANSK TIGER

Pungul­ven er et hund­lig­nen­de pung­dyr med stri­bet ryg. Den ud­dø­de of­fi­ci­elt i 1936, men ob­ser­va­tio­ner­ne fort­sæt­ter over he­le Tas­ma­ni­en og Au­stra­li­en. Fin­des den vir­ke­ligt i fjer­nt­lig­gen­de re­gio­ner? Det fo­re­kom­mer us­and­syn­ligt. Der er sna­re­re ta­le om bluff el­ler hur­ti­ge hunde el­ler ræ­ve.

EK­SI­STE­RER MU­LIG­VIS

EK­SI­STE­RER MU­LIG­VIS

EK­SI­STE­RER MU­LIG­VIS

EK­SI­STE­RER MU­LIG­VIS

EK­SI­STE­RER MU­LIG­VIS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.