FEM AN­DRE HY­PO­TE­SER

Videnskabens Største Mysterier - - Naturen Hvad Udryddede Dinosaurerne? -

+ Me­re end 50 hy­po­te­ser er ble­vet præ­sen­te­ret for at for­kla­re ud­ryd­del­sen af ik­ke­fug­le­re­la­te­re­de di­nosau­rer. Nog­le er for­nuf­ti­ge, an­dre er di­rek­te tå­be­li­ge, men pro­ble­met med man­ge af dem er, at de kun fo­ku­se­rer på di­nosau­rer, mens de ig­no­re­rer ud­s­let­tel­se af an­dre grup­per. Her ser vi på yder­li­ge­re fem mod­stri­den­de hy­po­te­ser.

1 Su­per­syg­dom

Or­ga­ner ud­sæt­tes of­te for nye pa­to­ge­ner og pa­ra­sit­ter, hvoraf nog­le spre­des, når dyr flyt­ter sig, og for­år­sa­ger mas­siv dø­de­lig­hed. Det er ble­vet fo­re­slå­et, at det­te net­op er sket i for­bin­del­se med spred­nin­gen af en ny su­per­syg­dom. Der er in­tet be­vis, der un­der­støt­ter det­te sce­na­rie.

2 Ned­køling

Fal­den­de tem­pe­ra­tu­rer, sti­gen­de sæ­son­va­ri­a­tio­ner og end­da en is­tid er al­le ble­vet fo­re­slå­et som år­sa­ger­ne til ned­gan­gen i an­tal­let af di­nosau­rer. Der er nog­le tegn på, at en kort ned­gang i de glo­ba­le tem­pe­ra­tu­rer kan ha­ve fun­det sted i slut­nin­gen af maa­stri­ch­tien­pe­ri­o­den. Der er dog in­gen tegn på, at det­te ram­te dyr ne­ga­tivt på det tids­punkt.

3 Op­varm­ning

Va­ge te­o­ri­er om at op­varm­ning i slut­nin­gen af kridt­ti­den for­år­sa­ge­de ud­ryd­del­sen har væ­ret frem­me. Be­vi­ser for mindst to “op­varm­nings­pe­ri­o­der” kom­mer fra plank­ton ud­bre­del­sen, me­nig ener der in­gen tegn på, at dis­se be­gi­ven­he­der var al­vor­li­ge nok til at på­vir­ke­de de man­ge ty­per af or­ga­nis­mer, der ud­dø­de.

4 Skæv køns­for­de­ling

Hos nog­le kryb­dyr be­stem­mes køn­net af tem­pe­ra­tu­ren. Hvis det­te var til­fæl­det med di­nosau­rer, kun­ne kli­maæn­drin­ger for­år­sa­ge skæv køns­for­de­ling med ud­ryd­del­se som ef­fekt. Men der er in­gen tegn på, at det­te var til­fæl­det for di­nosau­rer, og det for­kla­rer hel­ler ik­ke ud­ryd­del­sen af dyr uden tem­pe­ra­turaf­hæn­gigt køn.

5 Su­per­nova

En eks­plo­de­ren­de stjer­ne kan me­get vel for­år­sa­ge ud­ryd­del­se, da det vil­le øde­læg­ge ozon­la­get og gi­ve en øde­læg­gen­de sol­strå­ling. Su­per­nova­er, må­ske og­så neut­ron­stjer­nen Ge­m­in­ga, har ad­skil­li­ge gan­ge væ­ret for­bun­det med mas­seud­s­let­tel­se, men der er sta­dig ik­ke no­get be­vis, der kan un­der­støt­te den­ne mu­lig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.