MAA­STRI­CH­TIENS DINOSAUERREGISTER

Fossiler, der er knyt­tet til de sid­ste da­ge af maa­stri­ch­tien-pe­ri­o­den, fin­des kun på få ste­der i ver­den. Her ser vi på fi­re af dis­se ste­der.

Videnskabens Største Mysterier - - Naturen Hvad Udryddede Dinosaurerne? -

HELL CREEK, MONTANA

+ Maa­stri­ch­tien- sten, der ud­gør stør­ste­delen af Hell Creek, in­de­hol­der iri­di­um­ri­ge K-PG­græn­selag, der mø­des med de yn­gre palæ­o­ge­ne klip­per oven­for. Hell Creek er kendt over he­le ver­den for si­ne fossiler af Tyran­nosaurus og Tri­ce­ra­tops. Fak­tisk blev den al­ler­før­ste T-rex no­gen­sin­de op­da­get net­op på det­te sted i 1902 af den be­røm­te fos­sil­sam­ler Bar­num Brown.

ARÉN, SPAN­SKE PYRENÆER

+ Maa­stri­ch­tien- af­lej­rin­ger i Arén-re­gio­nen in­de­hol­der man­ge di­nosaurk­nog­ler fra bl.a.sau­ro­po­de- og Ve­lo­cirap­tor­lig­nen­de rov­dyr samt re­ster af æg­ge­skal­ler. Ale­ne ek­si­sten­sen af di­nosau­rer i dis­se klip­per ty­der stærkt på, at di­nosau­rer­ne ik­ke var på re­tur før K-PG­be­gi­ven­he­den, men blom­stre­de med stor bi­o­di­ver­si­tet.

NEMEGT, MONGOLIET

+ En ræk­ke maa­stri­ch­tien­di­nosau­rer fra Mongoliet gi­ver rig ind­sigt i asi­a­tisk di­nosaur­di­ver­si­tet på det­te tids­punkt. Nog­le af de på­gæl­den­de dyr lig­ner me­get de­res nor­da­me­ri­kan­ske slægt­nin­ge: Tar­bosaurus er en asi­a­tisk ver­sion af Tyran­nosaurus, for ek­sem­pel. An­dre er unik­ke, så­som den kæmpe, lang­be­ne­de str­ud­s­di­nosaur De­i­no­cheirus og The­rizi­nosaurus med “le-klø­er”.

GUJARAT, IN­DI­EN

+ Re­ster af sto­re rov­dyr som Ra­ja­saurus og lang­hal­se­de sau­ro­po­der (og an­dre) vi­ser, at in­di­ske di­nosau­rer blom­stre­de i maa­stri­ch­tien-pe­ri­o­den, tæt på den tid, Dec­can Trap­per­ne blev dan­net. Fak­tisk er nog­le af dis­se re­ster klemt in­de mel­lem ba­sal­la­ge­ne. Fos­si­li­se­re­de di­nosauræg og an­dre spor er og­så fun­det i dis­se se­di­men­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.