DINOSAURERNES SUCCES

Di­nosau­rer­ne er ik­ke så dø­de og bor­te, som du tror.

Videnskabens Største Mysterier - - Naturen Hvad Udryddede Dinosaurerne? -

+ Om dinosaurernes ud­ryd­del­se kan man si­ge, at de fak­tisk ik­ke er ud­dø­de! Stu­di­er af et stort an­tal ar­ter fra ju­ra- og kridt­ti­den, ho­ved­sa­ge­lig fra Ki­na, vi­ser, hvor­dan små, Ve­lo­cirap­tor-lig­nen­de di­nosau­rer, der al­le­re­de hav­de fjer, ud­vik­le­de sig til tid­li­ge fug­le. Ar­che­op­te­ryx er den mest be­røm­te af dis­se over­gan­ge, og fra dyr som det­te ud­vik­le­de man­ge for­skel­li­ge kridt­tids­fug­le sig. Ad­skil­li­ge over­le­ve­de K-pg-be­gi­ven­he­den, og si­den gen­nem­gik de en spek­taku­lær evo­lu­tions­ud­vik­ling i kæ­nozoi­kum-ti­den. Vel er fug­le kon­ser­va­ti­ve og ho­mo­ge­ne i ana­to­mi­ske ter­mer i for­hold til den ful­de ska­la af mangfoldigheden hos di­nosau­rer, men i dag ek­si­ste­rer de som over 10.000 ar­ter og fo­re­kom­mer i de fle­ste mil­jø­er over he­le ver­den. Det be­ty­der, at di­nosau­rer uden tvivl er me­re suc­ces­ri­ge i dag, end de no­gen­sin­de har væ­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.