OVERRASKELSER OG DANSKE DRØMME

VM Fodbold 2018 - - Indhold - Che­fre­dak­tør Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen

De lan­ge rej­ser for fans og Vm-stjer­ner, pro­ble­mer­ne i mo­der­ne top­fod­bold og Vla­di­mir Pu­tin kan ik­ke over­skyg­ge, hvor meget vi glæ­der os til VM.

VM er hyg­ge, grill og neg­le­bid­ning sam­men med ven­ner og fa­mi­lie, og, for de få hel­di­ge, kam­pe på sta­dion.

VM er Pelé, Ma­ra­do­na, Mes­si og Cri­sti­a­no Ro­nal­do. Stjer­ner, der tæn­des og sluk­kes.

VM er Dan­marks lands­holds slid for at nå frem til alt-el­ler-in­tet-kam­pe­ne, og den­ne gang teg­ner dy­sten om tro­fæ­et til at bli­ve et op­gør mel­lem en hånd­fuld meget jævn­byr­di­ge hold, hvor for­skel­len på eli­te-mand­ska­ber­ne er min­dre, end vi har set i man­ge år.

I ar­bej­det med det­te ma­ga­sin har vi væ­ret i Peru og Ar­gen­ti­na for at for­nem­me stem­nin­gen hos Dan­marks Vm-mod­stan­der og om­kring den må­ske bed­ste fod­bold­spil­ler, der no­gen­sin­de har snø­ret et par støv­ler, Lio­nel Mes­si.

Vi har selv­føl­ge­lig in­ter­viewet Dan­marks håb, Christian Eriksen, og be­skri­ver hans vej fra ufor­løst ta­lent til glo­bal su­per­stjer­ne, Dan­marks anfører Simon Kjær tog imod og gav et stærkt interview i Se­vil­la, og vi tør godt love, at vi le­ve­rer go­de læ­sero­p­le­vel­ser og al den ana­ly­se og de op­lys­nin­ger, du har brug for om de 32 hold og de­res mu­lig­he­der i Rusland.

I ma­ga­si­net har vi også interview med al­le 32 Vm-træ­ne­re, og et af de ci­ta­ter, jeg som che­fre­dak­tør bed mær­ke i, var fra Uru­gu­ays land­stræ­ner Óscar Tabárez, der tal­te om de overraskelser, der duk­ker op ved hver slut­run­de.

Tabárez har helt ret. Ved sid­ste VM nå­e­de Costa Ri­ca kvart­fi­na­len, Tabárez' eget hold, Uru­gu­ay, nå­e­de se­mi­fi­na­len i Syd­afri­ka for ot­te år si­den, og for­ri­ge år slog Island de un­der­præ­ste­ren­de eng­læn­de­re ud i ot­ten­de­dels­fi­na­len ved EM.

Den­ne gang har jeg fi­dus til Egyp­ten og Se­ne­gal, der sag­tens kan slå sig vi­de­re fra to af VM'S sva­ge­re pul­jer, og hvis Kro­a­tien skal ha­ve ud­byt­te af en af ver­dens bed­ste midt­ba­ner, skal det væ­re nu.

Dan­mark var be­stemt ik­ke uhel­dig med at træk­ke Peru og Au­stra­li­en, to na­tio­ner, der på pa­pi­ret har sva­ge­re spil­le­re til rå­dig­hed end Åge Ha­rei­de. Som man kan læ­se i vo­res sto­re reportage, er der ik­ke rig­tig no­gen for­kla­ring på Perus suc­ces ud over, at land­stræ­ner Ri­car­do Ga­reca er en sær­de­les in­tel­li­gent og dyg­tig træ­ner, der må­lt på sam­men­hol­det har skabt Sy­da­me­ri­kas Island.

Det bli­ver en ben­hård, tæt åb­nings­kamp, som nok af­gør Dan­marks Vm-skæb­ne, mens Au­stra­li­en, der ven­ter i an­den kamp, ik­ke er på sam­me ni­veau som i 2006 og 2010 og bør ta­be til et mere op­find­somt Dan­mark.

Vi hå­ber, du ny­der Vm-ma­ga­si­net og den sto­re slut­run­de, der ven­ter for­u­de – husk en­de­lig at føl­ge med i Tips­bla­det hver fre­dag for at få over­blik­ket og de sto­re for­tæl­lin­ger fra slutrunden, og ik­ke mindst den dag­li­ge nyheds­dæk­ning i Ek­stra Bla­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.