MORTEN GLINVAD

Fre­elan­cejour­na­list

VM Fodbold 2018 - - Indhold -

HVAD ER DIN STØRSTE VM-OPLEVELSE?

VM i Tys­kland i 2006 var på man­ge må­der den per­fek­te slut­run­de. Or­ga­ni­sa­tio­nen var upå­kla­ge­lig, lo­gi­stik­ken var over­sku­e­lig, so­len skin­ne­de i en må­ned, og det he­le var som én stor fest. Jeg dæk­ke­de slutrunden for Tips­bla­det og hav­de al­le­re­de væ­ret i Tys­kland året før til Con­fe­de­ra­tions Cup og set en light-ud­ga­ve af den na­tio­na­le be­gej­string, som kom til ud­tryk i Tys­kland un­der VM. Det var vir­ke­lig ær­ger­ligt, at Dan­mark ik­ke var med ved li­ge net­op den slut­run­de.

HVILKEN VM-KAMP VILLE DU GERNE HA­VE SET LIVE?

Brasilien-tys­kland. 1-7. Når det gæl­der Vm-slut­run­der, be­ty­der hi­sto­ri­en meget, og der er en lang ræk­ke op­gør før min le­ve­tid, jeg gerne ville ha­ve op­le­vet. Vm-se­mi­fi­na­len fra 2014 er mere nu­ti­dig og hånd­gri­be­lig og har end­nu ik­ke nostal­gi­ens præg, men når man om 50 år tæn­ker til­ba­ge på Vm-hi­sto­ri­en, vil den stå som den vil­de­ste en­kelt­stå­en­de kamp. Jeg har fak­tisk sta­dig ik­ke helt for­stå­et, at det kun­ne ske. At Brasilien tab­te 1-7. I en Vm-se­mi­fi­na­le. På hjem­me­ba­ne.

HVORDAN KLARER DAN­MARK SIG?

Dan­mark bør gå vi­de­re, men mi­ne for­vent­nin­ger er la­ve­re, end de var for et halvt år si­den. Lidt for man­ge spil­le­re har kæm­pet med at fin­de for­men i for­å­ret. Så jeg tror ik­ke læn­ge­re, at Dan­mark kom­mer til at sæt­te no­get stør­re af­tryk på tur­ne­rin­gen.

HVEM VIN­DER?

Brasilien

HVEM BLI­VER VM-TOPSCORER?

Ney­mar

FORTÆL OM DIT BIDRAG TIL MA­GA­SI­NET

Jeg har i man­ge år haft et sær­ligt for­hold til det peru­an­ske lands­hold og sad op­pe om nat­ten og så de­res af­gø­ren­de kva­li­fi­ka­tions­kam­pe i ef­ter­å­ret. Så da det stod klart, at de skul­le mø­de Dan­mark ved VM, be­gynd­te jeg hur­tigt at se på mu­lig­he­der­ne for at ar­ran­ge­re en repor­ta­ge­rej­se til Li­ma. Jeg var sidst i lan­det i 2005, hvor jeg rej­ste med lands­hol­det til en svær Vm-kva­li­fi­ka­tions­kamp i Brasilien. Be­sø­get det­te for­år gjor­de mig klo­ge­re på, hvordan et på pa­pi­ret ik­ke spe­ci­elt im­po­ne­ren­de hold har kun­net spil­le sig til VM for før­ste gang i 36 år. Jeg har også be­søgt Simon Kjær, den yng­ste Vm-anfører i Dan­marks hi­sto­rie. Han for­tæl­ler meget åbent om den kri­tik, der al­tid har fulgt hans kar­ri­e­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.