THE ERIKSEN WAY TO ROCK

VM Fodbold 2018 - - Christian Eriksen -

Ris­by­stu­di­er­ne i Al­bert­slund har gen­nem åre­ne lagt kulis­ser til man­ge sto­re danske tv- og film­pro­duk­tio­ner. Ad­skil­li­ge Dirch Pas­ser-film er ind­spil­let her, og det sam­me er tv-se­ri­er som ’Stris­ser På Sam­sø’, ’Bryg­ge­ren’ og ’Ba­de­ho­tel­let’.

I for­å­ret 2010 var 18-åri­ge Christian Eriksen og re­sten af det danske lands­hold så på besøg i de le­gen­da­ri­ske filmstu­di­er. De skul­le ind­spil­le vi­deo­en til den of­fi­ci­el­le danske Vm-sang sam­men med det po­pu­læ­re or­ke­ster Nep­hew, og selv­om Den­nis Rom­me­da­hl i et interview med TV 2 frem­hæ­ve­de Christian Eriksen som en af de bed­re san­ge­re på hol­det, var det også de fod­bold­mæs­si­ge kva­li­te­ter, der blev lagt mær­ke til un­der ind­spil­nin­gen.

Det hu­sker den da­væ­ren­de Ran­ders-spiller Mik­kel Beck­mann, der li­ge­som Christian Erik- sen var med i Vm-trup­pen på et af de yder­ste man­da­ter.

”De skul­le ha­ve et klip af de for­skel­li­ge spil­le­re, nog­le clo­se-ups, og så nog­le se­kven­ser med nog­le spil­le­re, der kun­ne lidt med bol­den. Uden at skul­le ro­se mig selv, sy­nes jeg da, at jeg godt kan ta­ge nog­le styk­ker på fo­den og læg­ge den død på nak­ken, men da ham her te­e­na­ge­ren kom ind, var det nær­mest ba­re et one-shot med ham,” si­ger Mik­kel Beck­mann om en an­der­le­des oplevelse som lands­holds­spil­ler.

”Han kun­ne så man­ge ting med bol­den; så­dan nog­le stre­et-ting, hvor man tænk­te: ’Hvordan fan­den gør han det?’ Det så så let ud for ham. Vi æl­dre spil­le­re stod og jong­le­re­de lidt med den ene og den an­den fod og syn­tes, at vi var meget go­de, men så kom han og vi­ste så­dan nog­le ung­dom­me­li­ge stre­et-ting, som sim­pelt hen var så fe­de at se på. Det im­po­ne­re­de mig ba­re. Når der skal la­ves en vi­deo, og der er ka­me­ra­er overalt, er det ik­ke al­tid sik­kert, at det li­ge lyk­kes at læg­ge bol­den død på nak­ken, el­ler hvad man nu el­lers skul­le. Han gjor­de det ba­re, som om det var det nem­me­ste i ver­den. Så det blev ba­re et langt klip med ham og al­le de tri­cks, han kun­ne. Så vi an­dre kom næ­sten ik­ke til,” gri­ner Mik­kel Beck­mann.

Til sel­ve Vm-slutrunden kom bå­de Mik­kel Beck­mann og Christian Eriksen i ak­tion i den før­ste grup­pe­kamp mod Hol­land, og Eriksen fik der­med sin Vm-de­but som 18-årig. 736 fod­bold­spil­le­re var ud­ta­get til Vm-slutrunden i Syd­afri­ka i 2010. Den yng­ste af dem al­le var dansk, og selv­om han ik­ke kun­ne gø­re en for­skel på et sløjt dansk lands­hold mod de kom­men­de Vm-sølvvin­de­re, vi­ste han al­li­ge­vel prø­ver på sit po­ten­ti­a­le i som­me­ren 2010.

”Jeg hav­de egent­lig ik­ke hørt spe­ci­elt meget om ham in­den, men jeg mød­te ham i trup­pen og fik lov at træ­ne med ham. Der kun­ne man ved før­ste øje­kast se, at der var no­get ek­stra­or­di­nært i den knægt. I man­ge svæ­re si­tu­a­tio­ner hav­de han en let­hed over sig som 18-årig. Det var ret im­po­ne­ren­de at føl­ge – især for­di jeg ik­ke rig­tig kend­te ham som spiller in­den,” si­ger Beck­mann.

Selv­om Dan­marks Vm-slut­run­de i 2010 var en skuf­fel­se, var der alt­så nog­le få lys­punk­ter.

”Der var no­get X-fak­tor i ham, og jeg tror også, at de an­dre fandt ud af det, da de så ham spil­le og træ­ne. Der var in­gen, der var i tvivl om, at Eriksen var frem­ti­dens mand. Jeg tror også, at det var der­for, at han fik lov at kom­me med. Han var god al­le­re­de på det tids­punkt, og man kun­ne se, at det var no­get ek­stra­or­di­nært,” si­ger Mik­kel Beck­mann.

Land­skamp: 4

Da­to: 14. ju­ni 2010

Sted: Soc­cer Ci­ty, Jo­han­nes­burg, Syd­afri­ka

Kamp: Hol­land – Dan­mark 2-0, Vm-slut­run­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.