ENGELSK HYPE

VM Fodbold 2018 - - Christian Eriksen -

En træ­nings­kamp i fe­bru­ar er sjæl­dent en stor oplevelse, men da det en­gel­ske lands­hold gæ­ste­de den danske ho­ved­stad i be­gyn­del­sen af 2011, var der al­li­ge­vel no­get schwung over op­le­vel­sen i Par­ken. Men selv­om der in­den kam­pen var me­gen snak om det en­gel­ske stor­ta­lent Ja­ck Wils­he­re, var det hver­ken Ar­se­nal-spil­le­ren, Frank Lampard el­ler Way­ne Roo­ney, der end­te som ho­ved­per­so­nen den af­ten.

Det var i ste­det Christian Eriksen, der fem dage før sin 19-års fød­sels­dag spil­le­de sin før­ste sto­re land­skamp og blev kå­ret som Man of the Match af bå­de danske og en­gel­ske me­di­er. Selv Man­che­ster Uni­ted-stjer­nen Rio Fer­di­nand ro­ste den danske ko­met fra sin Twit­ter-kon­to med mil­li­o­ner af føl­ge­re.

”Eriksen har væ­ret den bed­ste spiller i showet ind­til nu. Ser skarp ud, dej­li­ge be­væ­gel­ser, kre­a­ti­vi­tet og go­de af­le­ve­rin­ger (op­læg til scor­in­gen),” skrev Rio Fer­di­nand i pau­sen af kam­pen, der end­te med en 2-1-sejr til de bri­ti­ske gæ­ster for øj­ne­ne af 25.000 til­sku­e­re.

Men trods ne­der­la­get var det Christian Eriksen, der fik al op­mærk­som­he­den, og ind­sat­sen gjor­de også ind­tryk på DR’S eks­pert­kom­men­ta­tor, Ken­neth Møl­ler Pe­der­sen.

”Han spil­le­de på midt­ba­nen, og jeg kan hu­ske, at han på et tids­punkt var ude på kan­ten, hvor han stod over­for Glen Jo­hn­son. Han tog ba­re pis på ham. De en­gel­ske spil­le­re fløj rundt i gli­den­de ta­ck­lin­ger efter ham. I den kamp spil­le­de han på sam­me må­de, som man må­ske først så igen i 2017. I Eng­land kend­te de ham godt i for­vej­en, for han var jag­tet af fle­re sto­re klub­ber al­le­re­de den­gang, men de vid­ste ik­ke, at han al­le­re­de var så god,” si­ger Ken­neth Møl­ler Pe­der­sen i dag.

Han hu­sker også, at hy­pen om Christian Eriksen tog fart efter Eng­land-kam­pen.

”Han var 18 år på det tids­punkt, og det var en stor kamp at kom­me ind i. De en­gel­ske me­di­er flød fuld­stæn­dig over med Laud­rup-sam­men­lig­nin­ger, og som dan­sker kom man også selv til at tæn­ke: ’Det er sgu den nye Laud­rup, det her!’ Men det blev en hæm­sko for Eriksen i lang tid efter. Det var hans gen­nem­brud, men det blev svært at le­ve op til. For det før­ste blev han sam­men­lig­net med Ja­ck Wils­he­re, og for det an­det blev han også kaldt den nye Laud­rup. Det blev en tung ryg­sæk for ham, for ef­ter­føl­gen­de

Land­skamp: 11

Da­to: 9. fe­bru­ar 2011

Sted: Par­ken, Kø­ben­havn, Dan­mark

Kamp: Dan­mark – Eng­land 1-2, træ­nings­kamp

så man kun ni­veau­et spora­disk og al­drig i he­le kam­pe,” si­ger Ken­neth Møl­ler Pe­der­sen.

Den tun­ge ryg­sæk skul­le vi­se sig at væ­re en byr­de i lang tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.