JEG HABER, O VI KAN SKRI­VE DANSK HI­STO­RIE

VM- ma­ga­si­net mød­te Christian Eriksen i for­bin­del­se med en lands­holds­sam­ling tid­li­ge­re på året.

VM Fodbold 2018 - - Christian Eriksen -

HVORDAN HU­SKER DU DIT FØR­STE VM I 2010?

”Jeg hav­de en helt an­den rol­le, end jeg har den­ne gang. Jeg var med for at snu­se, mens jeg den­ne gang er med for at væ­re af­gø­ren­de. Det er no­get helt an­det.”

DU DEBUTEREDE TIL­BA­GE I 2010 OG HAR NU SPIL­LET 77 LAND­SKAM­PE. HVORDAN SER DU DIN EGEN UD­VIK­LING PÅ LANDS­HOL­DET?

”Jeg kan hu­ske, at al­le Sil­ke­borg-spil­ler­ne var med i min de­but-kamp, og der er sket ut­ro­lig meget si­den i for­hold til alt det, jeg har op­nå­et gen­nem fem sæ­so­ner i Pre­mi­er Le­ague og nog­le go­de sæ­so­ner i Hol­land. Det tog no­get tid på lands­hol­det, før det vir­ke­lig kom i gang, og jeg kom til at væ­re af­gø­ren­de, som jeg hav­de hå­bet at væ­re fra start. Det er dej­ligt, at det he­le spiller nu.”

TID­LI­GE­RE HAR DER VÆ­RET KRI­TIK AF, AT DU IK­KE SLOG TIL PÅ LANDS­HOL­DET. HVORDAN HAR DU HAFT DET MED DET?

”Det var en blan­ding af for­vent­nin­ger fra om­ver­de­nen og fra mig selv – og så hvad der ske­te på ba­nen. Det blev kørt op. Når man kig­ger på, hvordan det he­le star­te­de, så var det al­le­re­de fra kamp to el­ler tre. Efter VM i 2010 spil­le­de jeg nær­mest fra start i hver ene­ste kamp. Der­fra hand­le­de det om, at jeg skul­le sco­re og væ­re af­gø­ren­de i hver ene­ste kamp. Det var svært på det tids­punkt, og jeg ville øn­ske, at jeg den­gang kun­ne gø­re, som jeg gør nu. Men så­dan er det jo ik­ke - man læ­rer ting og ud­vik­ler sig. Den ud­vik­ling kom lidt se­ne­re. Om det så er på grund af folks for­vent­nin­ger, mi­ne eg­ne for­vent­nin­ger… Det er nok en blan­ding.”

DER ER OGSÅ FOR­VENT­NIN­GER TIL DIG TIL DET­TE VM, HVOR MAN­GE MENER, AT LANDS­HOL­DETS SUC­CES AFHÆNGER AF DIG. HVAD TÆN­KER DU OM DET?

”Det er kun godt, at folk for­ven­ter, at jeg skal væ­re af­gø­ren­de. Jeg fø­ler mere an­svar nu end i 2010. Jeg tror, at det bli­ver det sam­me som i kva­li­fi­ka­tio­nen. Man prø­ver at hjæl­pe hol­det i de si­tu­a­tio­ner, man kom­mer i. I kva­li­fi­ka­tio­nen gik det meget godt med at hjæl­pe hol­det, og det bli­ver det sam­me til slutrunden, hvor der er fle­re stren­ge, vi skal spil­le på. Når man spiller den plads, jeg spiller på ba­nen, hand­ler det om at væ­re så af­gø­ren­de som mu­ligt. Jeg har en fø­lel­se og en for­nem­mel­se af, at jeg kan væ­re det i hver kamp.”

HVAD ER SUCCESKRITERIET FOR JER TIL VM?

”Jeg hå­ber, at vi kan skri­ve dansk hi­sto­rie ved at kom­me vi­de­re fra pulj­en til en stor slut­run­de. Må­ske kan vi også kom­me end­nu vi­de­re, men det må vi se til den tid. Vi ved, hvor svært det var at kva­li­fi­ce­re os. Nu er vi der, og så er det ik­ke nok at slap­pe af. Vi skal også kun­ne præ­ste­re.”

HVAD ER SUCCESKRITERIET FOR DIG SELV?

”Jeg vil gerne kun­ne kig­ge til­ba­ge på, at jeg har præ­ste­ret det, jeg kun­ne. At jeg har le­vet op til mi­ne eg­ne for­vent­nin­ger og væ­ret vig­tig for mit hold og mit land. Jeg vil bi­dra­ge med no­get og vi­se mig frem så godt jeg kan til en Vm-slut­run­de. Jeg hå­ber, at det bli­ver en god hi­sto­rie og et godt min­de.”

EN VM-SLUT­RUN­DE ER EN STOR TING. HVAD ER DINE EG­NE BED­STE VM-MINDER SOM TILSKUER?

”Jeg har få­et en del af den slags spørgs­mål, og det ene­ste, jeg kan hu­ske at ha­ve sid­det og set, er Ro­nal­din­hos mål mod David Sea­man ved VM i 2002. Det er den ene­ste kamp, der li­ge kom­mer op på net­hin­den, for el­lers har det væ­ret nog­le klip, jeg har set på net­tet. Da vi ik­ke var med for fi­re år si­den, var det pis­se­ke­de­ligt at føl­ge med i VM. Nu glæ­der man sig helt vildt. Der er så man­ge, der ser med, og det be­ty­der enormt meget for folk og for et land. Der er storskærm til al­le kam­pe, det er som­mer, og det er for­hå­bent­lig dej­ligt vejr. Al­le er på, og det skal vi spil­le­re også væ­re.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.